Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-42

RK-25-2013-42.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-25-2013-42
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí finančních prostředků z MŠMT na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje s názvem Střední škola obchodu a služeb Jihlava (dále jen příspěvková organizace ) a jejich zprostředkování příspěvkové organizaci.

Příspěvková organizace realizuje projekt CZ.1.07/1.1.00/14.0004 s názvem Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kraj Vysočina obdržel z MŠMT finanční prostředky ve výši 2 359 894,25 Kč. V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na projekt CZ.1.07/1.1.00/14.0004 Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost převede kraj finanční prostředky na účet příspěvkové organizace.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Prostředky byly na účet kraje přijaty ve výši 2 359 894,25 Kč.
Radě kraje je tedy navrhováno schválit:
* zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 2 359 894,25 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro příspěvkovou organizaci o částku 2 359 894,25 Kč na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT ve výši 2 359 894,25 Kč - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 2 359 894,25 Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591 o částku 2 359 894,25 Kč na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín srpen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz