Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-12

RK-25-2013-12.doc  RK-25-2013-12pr01.xls  RK-25-2013-12pr02.xls  RK-25-2013-12pr03.doc  RK-25-2013-12pr04.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-25-2013-12
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4026 Brodce - průjezdní úsek
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/4026 v průjezdním úseku Brodce, částí obce Kněžice.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že některé silnice nejsou geometricky zaměřené, jsou jejich součástí plochy netvořící silniční těleso, které KSÚSV respektive kraj nepotřebuje a naopak některé pozemky zastavěné tělesem silnice dosud ve vlastnictví kraje nejsou. Z uvedeného důvodu objednala KSÚSV geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Odboru majetkovému byl předložen geometrický plán č. 135-910/2011 pro k. ú. Brodce, obec Kněžice, který vypracoval GEODING s.r.o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu RK-25-2013-12, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice a pozemky zastavěné silnicí v rozsahu dle materiálu RK-25-2013-12, př. 2 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina. Dále odbor majetkový navrhuje získat do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné silnicí, které jsou dosud ve vlastnictví fyzických osob v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-25-2013-12, př. 3.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Poté budou vypracovány dodatky ke zřizovací listině KSÚSV.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví obce Kněžice v rozsahu dle materiálu RK-25-2013-12, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
- převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2013-12, př. 1 v k. ú. Brodce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice;
- nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2013-12, př. 2 v k. ú. Brodce z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina;
- nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-25-2013-12, př. 3 za dohodnutou cenu ve výši 40 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz