Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-24

RK-25-2013-24.doc  RK-25-2013-24pr01.doc  RK-25-2013-24pr02.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-25-2013-24
NázevSmlouva o podnájmu a dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) předložila ke schválení zřizovateli následující smlouvy:
- smlouvu o podnájmu pozemku s firmou KOPECKÝ s.r.o., podle které by podnájemce užíval část pozemku (16 m2) za účelem umístění reklamní prezentace 2 vozidel Peugeot. Smlouva je obsažena v materiálu RK-25-2013-24, př. 1.
- darovací smlouvu s firmou Kimberly-Clark, s.r.o., Praha 8, na 30 kartónů dětských plen Huggies v hodnotě 12.954,- Kč pro dětské oddělení. Smlouva je obsažena v materiálu RK-25-2013-24, př. 2
Ani jedna z firem není dodavatelem nemocnice.

Nemocnice užívá na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí (ve znění dodatků) uzavřené mezi ní a Krajem Vysočina mj. pozemek p.č. 2956/5, ostatní plocha o výměře 2390 m2. Nemocnice může přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu jinému nájemci za splnění podmínek dle Smlouvy o nájmu (nejdéle na dobu 3 let, právo výpovědi bez udání důvodu s 3 měsíční výpovědní lhůtou, nájemné v místě a čase obvyklé, právo jednostranného zvýšení nájemného o roční míru inflace).
Protože je podnájem navržen na dobu neurčitou, požádala nemocnice o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí věcného daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.
Návrh řešení Podnájem části pozemku umožní ekonomické využití majetku v nájmu nemocnice a neohrozí provádění její hlavní činnosti. Dětské pleny nemocnice využije při své hlavní činnosti. Odbor zdravotnictví proto radě kraje doporučuje udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy dle materiálu RK-25-2013-24, př. 1, a darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2013-24, př. 2.
StanoviskaOdbor majetkový s předloženým návrhem týkajícím se podnájemní smlouvy souhlasí; do přílohy ve smlouvě doporučil vložit grafické vymezení podnajímané části pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s uzavřením podnájemní smlouvy Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2013-24, př. 1;
* s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2013-24, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 1. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz