Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-18

RK-25-2013-18.doc  RK-25-2013-18pr01.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-25-2013-18
NázevNávrh na zařazení nové akce SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce parkoviště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5, přijetí finančního daru, schválení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5.
U areálu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť je stávající parkoviště pro osobní automobily. Jedná se o plochu částečně zpevněnou již degradovaným betonem, částečně je zde jen štěrkopísek. Parkoviště přiléhá k místní nezpevněné komunikaci, kterou v současné době město Třešť rekonstruuje v rámci projektu výstavby základní technické vybavenosti pro výstavbu nových rodinných domů. Město i škola se obrátili na kraj s návrhem na využití této příležitosti a zajištění rekonstrukce parkoviště v souběhu s akcí města Třešť. Celá lokalita by byla uvedena do stavu, který umožní parkoviště využívat jak studenty a personálem školy, tak návštěvníky školy a akcí pořádaných v budovách školy.
OM zajistil návrh řešení a ocenění stavebních prací. Dle návrhu by bylo po rekonstrukci k dispozici 20 stání + 2 stání pro zdravotně handicapované. Cena dle projektanta je 1 105 501 Kč, ocenění stavební firmy, která provádí pro město Třešť stavební práce v navazujících objektech je 644 643 Kč. Při jednání mezi náměstkem hejtmana Ing. Liborem Jouklem a starostou města Třešť Ing. Vladislavem Hynkem bylo dohodnuto, že město poskytne kraji finanční dar ve výši 120 000 Kč jako příspěvek na rekonstrukci parkoviště, protože toto slouží také k zajištění parkování občanů při různých akcích pořádaných pro veřejnost v sále budovy školy.
Návrh řešení OM navrhuje realizovat rekonstrukci parkoviště a zařadit akci SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce parkoviště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství.
Finanční krytí akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M5 a z prostředků finančního daru ve výši 120 000 Kč. Tento dar rozhodlo poskytnout kraji Zastupitelstvo města Třešť dne 24. 6. 2013 usnesením č. 231/S/2013-24/6-Z.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
OŠMS souhlasí z důvodů havarijního stavu parkoviště. Počet žáků školy v posledních letech výrazně poklesl a s ohledem na tento vývoj OŠMS doporučuje provádět na nemovitém majetku v hospodaření školy jen nezbytně nutné zásahy.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zařadit novou akci SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce parkoviště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství;
* přijmout finanční dar ve výši 120 000 Kč od města Třešť dle darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2013-18 př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4221 Investiční transfery od obcí) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M5 - Investice ve školství) rozpočtu kraje o dar od města Třešť ve výši 120 000 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz