Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-75

RK-25-2013-75.doc  RK-25-2013-75pr01.pdf  RK-25-2013-75pr02.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-25-2013-75
Název3. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
Zpracoval V. Švarcová, K. Píbilová, A. Nosková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOSV zpracoval projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje , který byl schválen usnesením rady č. 1374/26/2011/RK. Projekt pod registračním číslem CZ.1.04/3.4.04/76.00238 byl ze strany MPSV podpořen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/3.4/76/00238 v celkové maximální výši 7 589 827,74 Kč a zahájena jeho realizace k 1. 7. 2012. Dle stanoveného harmonogramu projektu byla po prvních dvou měsících realizace projektu (tj. za období 1. 7. 2012 - 31. 8. 2012) podána tzv. Zpráva o zahájení realizace projektu, která byla řídícím orgánem schválena. Následně byla předložena a schválena průběžná monitorovací zpráva (tj. za období 1. 7. 2012 - 31. 12. 2012). V souladu s harmonogramem projektu je dále nutno nejméně za každých 6 měsíců realizace projektu předložit průběžnou monitorovací zprávu (tj. aktuálně tedy za období 1. 1. 2013 - 30. 6. 2013). Za dané monitorovací období byla zpracována monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh MPSV a žádosti o platbu, kterou nyní předkládáme radě kraje v materiálu RK-25-2013-75, př. 1 a př. 2.
V monitorovacím období, za které je tato monitorovací zpráva předkládána, proběhly následující aktivity: provádění rodinných auditů v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina, pokračovala fáze zřizování Family Pointů - konkrétně v Havlíčkově Brodě (slavnostní otevření 20. 5. 2013), započala realizace aktivit a činností Family Pointu, a také interaktivní podpora rovných příležitostí - tvorba didaktických pomůcek.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí monitorovací zprávu dle materiálů RK-25-2013-75, př. 1 a 2 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály řídícímu orgánu na MPSV.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Stanovisko projektové kanceláře bude sděleno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-25-2013-75, př. 1 a RK-25-2013-75, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2013-75, př. 2, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz