Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-63

RK-25-2013-63.doc  RK-25-2013-63pr01.xls  RK-25-2013-63pr02.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-25-2013-63
NázevProjekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
Zpracoval E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 5/2011 dne 20. 9. 2011 usnesením č. 0443/05/2011/ZK Smlouvu o partnerství za účelem realizace projektu School and Firm Hand in Hand (dále jen projekt ). Na základě uzavřené Smlouvy o partnerství se smluvní strany spolupodílí na zajištění aktivit projektu a náklady spojené se zapojením do jeho realizace jim jsou hrazeny po ukončení dané aktivity a po předložení vyúčtování doloženého kopiemi účetních dokladů.
Návrh řešení OŠMS obdržel od partnerů vyúčtování nákladů spojených s jejich zapojením do realizace projektu v celkové výši 51 062,07 Kč. Vzhledem k tomu, že předložená vyúčtování splňují stanovené podmínky, navrhuje OŠMS Radě Kraje Vysočina schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům projektu School and Firm Hand in Hand o celkovou částku 40 796,76 Kč dle materiálu RK-25-2013-63, př. 1 a poskytnout účelovou dotaci v celkové výši 10 265,31 Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace učenou pro Krajskou hospodářskou komoru kraje Vysočina, IČO 70843252 na realizaci projektu School and Firm Hand in Hand dle materiálu RK-25-2013-63, př. 2.
Finanční prostředky budou partnerům uvedeným v materiálu RK-25-2013-63, př. 1 poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce. Finanční prostředky pro Krajskou hospodářskou komoru kraje Vysočina, IČO 70843252 budou poskytnuty formou účelové dotace v režimu de minimis na základě smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2013-63, př. 2.
StanoviskaStanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00388.0004

Stanovisko ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu School and Firm Hand in Hand v celkové výši 40 796,76 Kč dle materiálu RK-25-2013-63, př. 1;

rozhoduje
poskytnout z kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet projektu School and Firm Hand in Hand , dotaci v celkové výši 10 265,31 Kč Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina, IČO 70843252 na základě smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2013-63, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín srpen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz