Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-28

RK-25-2013-28.doc  RK-25-2013-28pr01.doc  RK-25-2013-28pr02.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-25-2013-28
NázevZměna Smlouvy o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví
Zpracoval J. Plotová, E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví, konkrétně Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (dále také příspěvkové organizace ), mají uzavřeny smlouvy na veřejnou zakázku Dodávka, implementace, údržba a podpora systému a další služby související s pořízením a provozem softwarového systému ERP pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina (dále také ERP systém ), a to:
- Smlouvu o dílo na Implementaci ERP systému (dále také smlouva o dílo ),
- Smlouvu o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému (dále také servisní smlouva .

Kraj Vysočina je ve vztahu k uvedené veřejné zakázce centrálním zadavatelem, a to na základě Smlouvy o výkonu centrálního zadavatele ze dne 2. 3. 2011. Podle této smlouvy, čl. II, bodu 4., písm. m) se pověřující zadavatelé zavázali k odsouhlasení všech smluvních vztahů s dodavatelem SW centrálním zadavatelem.

Termíny pro Implementaci ERP systému (provádění díla) jsou stanoveny ve smlouvách o dílo, z toho uvedení ostatních modulů do rutinního provozu mělo proběhnout v termínu do 1. 9. 2012. Předání a akceptace díla (jeho částí) probíhá prostřednictvím předávacích nebo akceptačních protokolů.

Stav akceptace ERP systému je u příspěvkových organizací dle akceptačních protokolů následující:


Organizace
Stav Datum akceptace
Počátek plnění servisní smlouvy
Nemocnice HB akceptováno s výhradou 3. 10. 2012 leden 2013 Nemocnice JI akceptováno s výhradou 26. 9. 2012 leden 2013 Nemocnice TR neakceptováno -- --- Nemocnice NM akceptováno s výhradou 4. 10. 2012 leden 2013 Nemocnice PE akceptováno s výhradou 1. 10. 2012 leden 2013 ZZSKV akceptováno s výhradou 4. 10. 2012 leden 2013 DC Jihlava akceptováno s výhradou 4. 10. 2012 leden 2013 DD Kamenice n. L. akceptováno s výhradou 4. 10. 2012 leden 2013
Výhrady vznesené při akceptaci ze strany příspěvkových organizací směřovaly převážně do fungování modulů Personalistika a Mzdy (dále také PaM ). Zatímco ostatní části ERP systému jsou v současné době využívány, u PaM dosud nejsou odstraněny zásadních nedostatky, které zabraňují jejich řádnému využití v organizacích. V materiálu
RK-25-2013-28, př. 1 je uveden výčet závad zjištěných při provádění ERP systému v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, která byla v porovnání s ostatními srovnatelnými organizacemi v implementaci PaM nejdále.

V návaznosti na akceptaci ERP systému bylo v příspěvkových organizacích započato také s plněním servisní smlouvy. V návaznosti na nedostatky v PaM však došlo k tomu, že služby dle servisní smlouvy (podpory, údržby a rozvoje) hrazené měsíční paušální částkou nejsou fakticky poskytovány v plném rozsahu. Z uvedeného důvodu bylo navrženo, aby smluvní cena podporu, údržbu a rozvoj byla snížena o procentní podíl připadající na modul PaM dle návrhu vzorového Dodatku č. 1 servisní smlouvy v materiálu RK-25-2013-28, př. 2.
Návrh řešení K uzavření Dodatku č. 1 servisní smlouvy je podle smlouvy o funkci centrálního zadavatele nezbytné udělení předchozího souhlasu kraje.
Odbor zdravotnictví proto radě kraje navrhuje udělit předchozí souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví, a to podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-25-2013-28, př. 2.
K udělení souhlasu je rada kraje příslušná podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, Dětským centrem Jihlava, příspěvkovou organizací, a Dětským domovem Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizací, a to podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-25-2013-28, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel/ředitelka Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, pří
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz