Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-65

RK-25-2013-65.doc  RK-25-2013-65pr01.xls
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-25-2013-65
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013
Zpracoval V. Trávníková, A. Vlachová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 č. j. MSMT-12072/2013-22 , (dále jen rozvojový program). Do rozvojového programu se přihlásilo 8 právnických osob, které vyhověly vyhlášeným podmínkám, a částka požadovaných dotací činila v součtu 397 000 Kč. MŠMT rozhodlo poskytnout Kraji Vysočina finanční prostředky na rozvojový program ve výši 105 000 Kč. Výše a určení finančních prostředků schválených jednotlivým právnickým osobám je uvedena v materiálu RK-25-2013-65, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 v celkové výši 105 000 Kč;
* schválit změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 dle tabulky 1 materiálu RK-25-2013-65, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 dle materiálu RK-25-2013-65, př. 1.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 v celkové výši 105 000 Kč;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 dle tabulky 1 materiálu RK-25-2013-65, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-25-2013-65, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz