Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-39

RK-25-2013-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-25-2013-39
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí třetí splátky půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (dále jen MVHB ). Půjčka byla poskytnuta MVHB na realizaci projektu Porta culturae na základě Smlouvy o půjčce schválené usnesením č. 0048/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 a uzavřené mezi Krajem Vysočina a MVHB.
Dne 25. 6. 2013 byla na základě výše uvedené smlouvy připsána na účet kraje třetí splátka půjčky ve výši 120 199,15 Kč. Splátka představuje prostředky dotace, které MVHB obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, jako státní podíl finanční spoluúčasti na projektu.
První splátka půjčky od MVHB byla schválena usnesením č. 0525/07/2012/ZK ze dne
27. 11. 2012 ve výši 1 229 118,45 Kč (jednalo o platbu z ERDF ve výši 1 160 614, 21 Kč a platbu ze SR ve výši 68 504,24 Kč), druhá splátka byla schválena usnesením č. 0310/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 ve výši 1 988 997,57 Kč (jednalo se o platbu z ERDF).
MVHB realizuje projekt Porta culturae od roku 2010, kdy byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika
2007-2013. Celkové náklady projektu připadající na výše uvedenou příspěvkovou organizaci představují 12 871 224 Kč (529 680 EUR), z této částky bude 85 %, tj. 10 940 540 Kč (450 228 EUR) hrazeno z ERDF, 10 % tj. 1 287 123 Kč (52 968 EUR) představuje vlastní podíl organizace a 5% tj. 643 561 Kč (26 484 EUR) je poskytnuto ze státního rozpočtu.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka půjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 120 199,15 Kč, ORG 331540 se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k návrhu rozpočtového opatření a převodu vrácených prostředků do Fondu strategických rezerv připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 120 199,15 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz