Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-43

RK-25-2013-43.doc  RK-25-2013-43pr01.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-25-2013-43
NázevPotvrzení ředitelky ve funkci
Zpracoval3 Potvrzení ředitelky ve funkci pro: jednání rady kraje č. 25/2013 dne 16. 7. 2013 zpracovali: P. Adam
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0120/03/2013/RK ze dne 22. 1. 2013 pověřila rada kraje odbor školství, mládeže a sportu (dále jen OŠMS ) zajistit vyhlášení a organizaci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelů škol a školských zařízení zřizovaným Krajem Vysočina, kteří ke dni 1. 1. 2012 vykonávali práci ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení nepřetržitě v rozmezí 3 až 6 let a jejich funkční období končí ke dni 31. 7. 2013.
Uvedeným usnesením nebyla řešena situace Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362. V tomto případě se jedná o skutečnost, že Mgr. Hana Škodová je uvolněná pro výkon veřejné funkce starostky města Hrotovice a domov vede Ing. Bc. Simona Saitlová, jmenovaná do funkce na dobu určitou limitovanou dobou výkonu veřejné funkce ze strany paní Mgr. Hany Škodové. Na základě těchto skutečností se rada kraje rozhodla nevyhlásit konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky.
Podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se přímo ze zákona doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let. Podle výkladu MŠMT č. j. MSMT-2119/2012-20 ze dne 27. 1. 2012 je vhodné, aby zřizovatel vydal řediteli potvrzení o tom, že byly splněny podmínky automatického prodloužení funkčního období .
Návrh řešení OŠMS doporučuje radě kraje postupovat podle uvedeného právního výkladu MŠMT a z důvodu právní jistoty vydat paní ředitelce Mgr. Haně Škodové potvrzení podle materiálu RK-25-2013-43, př. 1 na dobu určitou šesti let, tj. do 31. 7. 2019. Tímto potvrzení se nic nemění na právním postavení zastupující paní ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362 Ing. Bc. Simony Saitlové.
StanoviskaOddŘLZ: nemá připomínky k předloženému materiálu ani usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
potvrzuje
podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., Mgr. Hanu Škodovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362 na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2019 podle materiálu RK-25-2013-43, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz