Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 25/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2013, které se konalo dne 16. 7. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 16. 7. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 104. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2013
 2. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013
 3. MAS kraje Vysočina o.p.s. - žádost o finanční podporu
 4. Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
 5. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Jimramov
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Jetřichovec
 8. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby CEC 5 - výstavba obytné budovy Lidmaň
 9. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2
 10. Stavební záměr Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM
 11. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov Chotěboř
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4026 Brodce - průjezdní úsek
 13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 15. Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
 16. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - dodatek nájemní smlouvy
 17. Darování pozemku v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd
 18. Návrh na zařazení nové akce SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce parkoviště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5, přijetí finančního daru, schválení rozpočtového opatření
 19. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
 20. Předběžný záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - využití areálu na Družstevní ulici
 21. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 22. Poskytnutí dotace na pořízení platebních terminálů a měniček bankovek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 23. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 24. Smlouva o podnájmu a dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 25. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 26. Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
 27. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
 28. Změna Smlouvy o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví
 29. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina
 30. Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku
 31. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
 32. Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
 33. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 34. Smlouva o spolupráci
 35. Řízený zánik detašovaných pracovišť - ukončení smluvních vztahů
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
 38. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
 40. Památník sv. Zdislavy v Křižanově
 41. Darovací smlouva a rozpočtové opatření na kapitole Kultura pro rok 2013
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 43. Potvrzení ředitelky ve funkci
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2013
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole Ledeč nad Sázavou
 46. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Střední průmyslová škola Třebíč
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
 49. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 50. Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu kraje Vysočina
 51. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 52. Projekt Effective School Management - příspěvek partnerovi na realizaci projektu
 53. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 56. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
 57. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
 58. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
 59. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
 60. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
 61. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod a příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
 62. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě
 63. Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
 64. Soutěž S Vysočinou do Evropy
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013
 66. Projekt Od myšlenky k výrobku
 67. Modernizace vybavení středních škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 68. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období únor - červen 2013
 69. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Propagační předměty - zrušení části veřejné zakázky
 70. Informace o výjezdním zasedání komise
 71. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
 72. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 1. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 73. Individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - Licenční smlouva
 74. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 75. 3. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 76. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace včetně rozpočtového opatření
 77. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - převedení finančních prostředků ze zvláštního účtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku do Fondu strategických rezerv
 78. Vyhlášení dotačního řízení na projekty rodinné politiky
 79. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací
 80. Vyhlášení dotačního řízení na podporu vzniku a provozu senior pointů
 81. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
 82. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2013
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2013
 84. Kotlíková dotace
 85. Projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 86. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
 87. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - propagace zemědělství a venkova
 88. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství - akce Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina
 89. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 90. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2013
 91. II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba, křižovatka silnic II/406 a II/602 - smlouva o provedení finančního odvodu
 92. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 93. Veřejná zakázka na služby: PD mosty 01/2013
 94. Veřejná zakázka na služby: PD mosty 02/2013
 95. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby II/602 Olešná průtah
 96. Veřejná zakázka na stavební práce: II/339 Habrek - průtah a II/339 Vrbka průtah
 97. Veřejná zakázka na stavební práce: II/392 Pucov průtah
 98. Veřejná zakázka na služby: II/136,128,409 Černovice, křiž. Silnic
 99. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3494 Uhřínov průtah
 100. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045
 101. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - příprava výběru dopravců
 102. Dodatek ke smlouvě o realizaci grantového projektu OP VK
 103. Žádost o pořízení změny územního plánu města Pelhřimov
 104. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 105. Rozprava členů rady
Usnesení 1207/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o dotacích v rámci uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1208/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2013-02, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-02.doc, RK-25-2013-02, př. 1, RK-25-2013-02, př. 2, RK-25-2013-02, př. 3

03. MAS kraje Vysočina o.p.s. - žádost o finanční podporu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje žádost sdružení Národní sítě MAS - MAS kraje Vysočina o finanční podporu na prezentaci všech Místních akčních skupin Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1209/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dotaci ve výši 30 tis. Kč dle materiálu RK-25-2013-03, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-03.doc, RK-25-2013-03, př. 1, RK-25-2013-03, př. 2

04. Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1210/25/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2013-04, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-04.doc, RK-25-2013-04, př. 1

05. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál ohledně žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1211/25/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-05.doc, RK-25-2013-05, př. 1, RK-25-2013-05, př. 2

102. Dodatek ke smlouvě o realizaci grantového projektu OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu OP VK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1212/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0009 dle materiálu RK-25-2013-102, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-102.doc, RK-25-2013-102, př. 1, RK-25-2013-102, př. 2

K bodům 06 09, 11 17, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Jimramov
Usnesení 1213/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků par. č. 189/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 198 m2, par. č. 518/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 a par. č. 1263/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m2, nově oddělených dle geometrického plánu č. 392-133/2013 pro k. ú. Jimramov do vlastnictví městyse Jimramov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 189/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 198 m2, par. č. 518/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 a par. č. 1263/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m2 v k. ú. a obci Jimramov, nově oddělené dle geometrického plánu č. 392-133/2013 pro k. ú. Jimramov z pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) jako par. č. st. 205 a par. č. 189/5 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-06.doc, RK-25-2013-06, př. 1

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Jetřichovec
Usnesení 1214/25/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-07.doc, RK-25-2013-07, př. 1

08. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby CEC 5 - výstavba obytné budovy Lidmaň
Usnesení 1215/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby CEC5 - výstavba obytné budovy Lidmaň dle materiálu RK-25-2013-08, př. 1.
odpovědnost: majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-08.doc, RK-25-2013-08, př. 1

09. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2
Usnesení 1216/25/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-09.doc, RK-25-2013-09, př. 1

11. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 1217/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s městem Golčův Jeníkov smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 77/8 - trvalý travní porost o výměře 23 m2 v k. ú. Vrtěšice na dobu jednoho roku ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-11.doc, RK-25-2013-11, př. 1

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4026 Brodce - průjezdní úsek
Usnesení 1218/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví obce Kněžice v rozsahu dle materiálu RK-25-2013-12, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2013-12, př. 1 v k. ú. Brodce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2013-12, př. 2 v k. ú. Brodce z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-25-2013-12, př. 3 za dohodnutou cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-12.doc, RK-25-2013-12, př. 1, RK-25-2013-12, př. 2, RK-25-2013-12, př. 3, RK-25-2013-12, př. 4

13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1219/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-25-2013-13, př. 1 a RK-25-2013-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 09. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-13.doc, RK-25-2013-13, př. 1, RK-25-2013-13, př. 2

14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1220/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-25-2013-14, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-25-2013-14, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2658 v k. ú. Kojčice do vlastnictví obce Kojčice;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1085/2, 1085/3, 1085/12, 1085/13 a 1085/23 v k. ú. Světlá nad Sázavou do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-14.doc, RK-25-2013-14, př. 1

15. Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
Usnesení 1221/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných dle materiálu RK-25-2013-15, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PSJ, a. s., Jiráskova 32, 586 04 Jihlava, IČ 25337220 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-15.doc, RK-25-2013-15, př. 1, RK-25-2013-15, př. 2

16. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - dodatek nájemní smlouvy
Usnesení 1222/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba dodatek č. 1 nájemní smlouvy v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-25-2013-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-16.doc, RK-25-2013-16, př. 1

17. Darování pozemku v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd
Usnesení 1223/25/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3498/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, oddělený z pozemku par. č. 3498 dle geometrického plánu č. 351-53/2013 v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Újezd.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-17.doc, RK-25-2013-17, př. 1

10. Stavební záměr Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh schválit stavební záměr výše uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1224/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM dle materiálu RK-25-2013-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-10.doc, RK-25-2013-10, př. 1

18. Návrh na zařazení nové akce SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce parkoviště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5, přijetí finančního daru, schválení rozpočtového opatření
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, upřesnila radě kraje předložený návrh na zařazení uvedené nové akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1225/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zařadit novou akci SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce parkoviště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství;
 • přijmout finanční dar ve výši 120 000 Kč od města Třešť dle darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2013-18, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4221 Investiční transfery od obcí) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M5 - Investice ve školství) rozpočtu kraje o dar od města Třešť ve výši 120 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-18.doc, RK-25-2013-18, př. 1

19. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na danou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1226/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2013-19, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2013-19, př. 2;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-25-2013-19, př. 3;
 • hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2013-19, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-19.doc, RK-25-2013-19, př. 1, RK-25-2013-19, př. 2, RK-25-2013-19, př. 3, RK-25-2013-19, př. 4

103. Žádost o pořízení změny územního plánu města Pelhřimov
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, informovala radu kraje o návrhu podat žádost o pořízení změny stávajícího územního plánu města Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1227/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o pořízení změny územního plánu města Pelhřimov spočívající v návrhu na změnu funkčního využití území z plochy výroby a skladování - výroba drobná na území plochy smíšené obytné - komerční u pozemků par. č. 292/2, 292/5, 292/7 a 292/8 v k. ú. Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-103.doc

104. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o výpůjčce s Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1228/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce k nemovitostem včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací na straně vypůjčitele dle materiálu RK-25-2013-104, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 30. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-104, RK-25-2013-104, př. 1

20. Předběžný záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - využití areálu na Družstevní ulici
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí daný záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnily J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví, J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1229/25/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace se zachováním provozu léčebny dlouhodobě nemocných a ubytovny pro zaměstnance v budově na Družstevní ulici 1320 v Třebíči;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dopracovat předběžný záměr a podrobnou ekonomickou rozvahu, ve které bude uvedeno:
 • položkový přehled dalších stavebních úprav, které budou muset být pro plnou funkčnost a další užívání budovy provedeny včetně předpokládaného finančního objemu (např. rekonstrukce vnitřních rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vnitřní i vnější rozvody vodovodu a kanalizace, systém vytápění, výtahy, podlahy, sociální zařízení atd.);
 • výhled Nemocnice o počtu lůžek a umístění oddělení dle jednotlivých odborností na období 3 5 let v souladu s probíhajícím procesem restrukturalizace a záměrem výstavby pavilonu chirurgických oborů včetně eventuálního umístění celé léčebny dlouhodobě nemocných a sociálních lůžek v areálu Purkyňovo náměstí a LDN Moravské Budějovice;
 • další případná rizika.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-20.doc, RK-25-2013-20, př. 1

21. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1230/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • Oční laser Integre 532nm, r. v. 2003, pořizovací cena 963.202,- Kč, zůstatková cena 667.818,- Kč;
 • Bilirubinometr Minolta JM-102, r. v. 2000, pořizovací cena 143.325,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Sonda jícnová SSD 4000, r. v. 2008, pořizovací cena 320.000,- Kč, zůstatková cena 219.733,- Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-21.doc, RK-25-2013-21, př. 1

22. Poskytnutí dotace na pořízení platebních terminálů a měniček bankovek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje informace k žádosti Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků na pořízení platebních terminálů a měniček. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1231/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, finanční prostředky na pořízení 2 ks platebních terminálů pro úhradu regulačních poplatků a 2 ks měniček bankovek na mince v celkové výši 185 548 Kč dle materiálu RK-25-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 16. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-22.doc, RK-25-2013-22, př. 1, RK-25-2013-22, př. 2

23. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o půjčce mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1232/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Pořízení bezobslužného parkovacího systému pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, v předpokládané výši 4 500 000 Kč;
souhlasí
s realizací uvedeného technického zhodnocení Pořízení bezobslužného parkovacího systému na majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 4 500 000 Kč za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořízení bezobslužného parkovacího systému při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n. a položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 4 500 000 Kč;
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu RK-25-2013-23, př. 3;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví dodavatelské faktury, na základě kterých budou finanční prostředky z rozpočtu kraje poukázány na účet nemocnice. Po úhradě dlužných částek dodavateli zaslat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovního účtu o řádných úhradách těchto faktur.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-23.doc, RK-25-2013-23, př. 1, RK-25-2013-23, př. 2, RK-25-2013-23, př. 3, RK-25-2013-23, př. 4

24. Smlouva o podnájmu a dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením uvedených smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1233/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením podnájemní smlouvy Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2013-24, př. 1;
 • s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2013-24, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 1. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-24.doc, RK-25-2013-24, př. 1, RK-25-2013-24, př. 2

25. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1234/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s., nejdéle do 31. 12. 2013 dle materiálu RK-25-2013-25, př. 2;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vyzvat GE Money Bank, a. s. k předložení nového návrhu Smlouvy o revolvingovém úvěru s výhodnějšími úrokovými podmínkami a poté tento návrh předložit radě kraje ke schválení.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-25.doc, RK-25-2013-25, př. 1, RK-25-2013-25, př. 2

26. Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o změnách v projektu „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1235/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o změnách v projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-26.doc, RK-25-2013-26, př. 1

27. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh stanovit odměny ředitelům níže uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1236/25/2013/RK
Rada kraje
stanoví
odměny ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2013-27, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-27.doc, RK-25-2013-27, př. 1, RK-25-2013-27, př. 2

28. Změna Smlouvy o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, zdůvodnila radě kraje navrhovanou změnu Smlouvy o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví. Projednávání se zúčastnila J. Plotová, úředník odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1237/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, Dětským centrem Jihlava, příspěvkovou organizací, a Dětským domovem Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizací, a to podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-25-2013-28, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel/ředitelka Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-28.doc, RK-25-2013-28, př. 1, RK-25-2013-28, př. 2

29. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1238/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina o platbu ve výši 78 393,58 Kč za závěrečnou etapu projektu;
 • převod konečného zůstatku ve výši 489 572,48 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí roku 2013 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2013;
bere na vědomí
ukončení projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-29.doc

30. Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh vyřadit a prodat nepotřebný movitý majetek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1239/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor informatiky, oddělení hospodářské správy
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-30.doc, RK-25-2013-30, př. 1, RK-25-2013-30, př. 2, RK-25-2013-30, př. 3

31. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení návrh shora uvedených Zásad. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1240/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-25-2013-31, př. 1;
bere na vědomí
Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-25-2013-31, př. 2.
odpovědnost: OE, správci rozpočtových prostředků
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-31.doc, RK-25-2013-31, př. 1, RK-25-2013-31, př. 2

32. Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
V. Novotný předložil radě kraje návrh vzít na vědomí rezignaci a jmenování člena komise pro sport a volný čas. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1241/25/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 16. 07. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-32.doc, RK-25-2013-32, př. 1, RK-25-2013-32, př. 2

33. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 8. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1242/25/2013/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 8. 2013, dle materiálu RK-25-2013-33, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-33.doc, RK-25-2013-33, př. 1, RK-25-2013-33, př. 2

34. Smlouva o spolupráci
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o spolupráci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1243/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-25-2013-34, př. 1upr1.
odpovědnost: RK, ředitel
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-34.doc, RK-25-2013-34, př. 1

35. Řízený zánik detašovaných pracovišť - ukončení smluvních vztahů
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh rozhodnout o ukončení smluvních vztahů dohodou ke dni 31. 12. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1244/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody na ukončení užívání nebytových prostor pro potřeby pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálů RK-25-2013-35, př. 1, RK-25-2013-35, př. 2, RK-25-2013-35, př. 3, RK-25-2013-35, př. 4.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-35.doc, RK-25-2013-35, př. 1, RK-25-2013-35, př. 2, RK-25-2013-35, př. 3, RK-25-2013-35, př. 4

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1245/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o částku 272 900 Kč na úhradu nákladů soudních řízení ve druhém pololetí roku 2013.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení hospodářské správy
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-36.doc, RK-25-2013-36, př. 1

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1246/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu „Kulturní aktivity“ Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 170 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o částku 170 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2013 jeho zvýšením o částku 170 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vydání publikace: Lidové písně z Podhorácka II. Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-37.doc

38. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zdůvodnila radě kraje úpravu návrhu Pravidel Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1247/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti dle materiálu RK-25-2013-38, př. 1;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. l) a § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce uzavíraných dle materiálu RK-25-2013-38, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 5. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-38.doc, RK-25-2013-38, př. 1

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1248/25/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 120 199,15 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-39.doc

40. Památník sv. Zdislavy v Křižanově
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení záměr finančně podpořit realizaci památníku v Křižanově. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1249/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr finančně podpořit realizaci památníku sv. Zdislavy v Křižanově;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu zapracovat částku ve výši 500 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2014.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-40.doc, RK-25-2013-40, př. 1, RK-25-2013-40, př. 2

41. Darovací smlouva a rozpočtové opatření na kapitole Kultura pro rok 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít darovací smlouvu a schválit rozpočtové opatření na kapitole Kultura pro rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1250/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-25-2013-41, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) o částku 100 000 Kč a výdajů -kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč v souladu s darovací smlouvou se společností Aon Central and Eastern Europe a.s. s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2013 zvýšením o částku 100 000 Kč s určením na pokrytí nákladů na přípravu nových expozic v Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-41.doc, RK-25-2013-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1251/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 2 359 894,25 Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591 o částku 2 359 894,25 Kč na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-42.doc

43. Potvrzení ředitelky ve funkci
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1252/25/2013/RK
Rada kraje
potvrzuje
podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., Mgr. Hanu Škodovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362 na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2019 podle materiálu RK-25-2013-43, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-43.doc, RK-25-2013-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1253/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 36 750 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2013 dle materiálu RK-25-2013-44, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-44.doc, RK-25-2013-44, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole Ledeč nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1254/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 100 000 Kč Základní škole Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378; IČO 70838241, na vybavení nových prostor nábytkem, dle materiálu RK-25-2013-45.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378;
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-45.doc, RK-25-2013-45, př. 1, RK-25-2013-45, př. 2

46. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Střední průmyslová škola Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Střední průmyslové školy Třebíč o souhlas s dlouhodobým pronájmem operačních systémů a kancelářských aplikací. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1255/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu operačních systémů a kancelářských aplikací dle materiálu RK-25-2013-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč.
termín: 1. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-46.doc, RK-25-2013-46, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1256/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Mensa International - Mensa České republiky, IČO 45248591 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 20 000 Kč dle materiálu RK-25-2013-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-47.doc, RK-25-2013-47, př. 1, RK-25-2013-47, př. 2

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1257/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 436 000,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČO 62540041 o částku 436 000,40 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-25-2013-48.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-48.doc

49. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu souhlasit se změnou použití IF Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava na rok 2013 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1258/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Domova mládeže a Školní jídelny na rok 2013 dle materiálu RK-25-2013-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-49.doc, RK-25-2013-49, př. 1

50. Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o žádostech o poskytnutí Studijního stipendia. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1259/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2013/2014:
 • Terezu Lackovou, žákyni Gymnázia Jihlava, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-25-2013-50, př. 1;
 • Alžbětu Vítkovou, žákyni Gymnázia Třebíč, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-25-2013-50, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: červenec 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-50.doc, RK-25-2013-50, př. 1, RK-25-2013-50, př. 2

51. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školských příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1260/25/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele / ředitelky dle materiálů RK-25-2013-51, př. 3, RK-25-2013-51, př. 4, RK-25-2013-51, př. 5;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-25-2013-51, př. 2, a to s datem vyhlášení nejpozději dne 31. října 2013.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-51.doc, RK-25-2013-51, př. 1, RK-25-2013-51, př. 2, RK-25-2013-51, př. 3, RK-25-2013-51, př. 4, RK-25-2013-51, př. 5

52. Projekt Effective School Management - příspěvek partnerovi na realizaci projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1261/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349 na realizaci projektu Effective School Management v celkové výši 5 999,52 Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: srpen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-52.doc

53. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1262/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 25 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-25-2013-53, př. 3;
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 10 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky č. 2 materiálu RK-25-2013-53, př. 3;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-53.doc, RK-25-2013-53, př. 1, RK-25-2013-53, př. 2, RK-25-2013-53, př. 3

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1263/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 230 160 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-25-2013-54, př. 10;
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-54.doc, RK-25-2013-54, př. 1, RK-25-2013-54, př. 2, RK-25-2013-54, př. 3, RK-25-2013-54, př. 4, RK-25-2013-54, př. 5, RK-25-2013-54, př. 6, RK-25-2013-54, př. 7, RK-25-2013-54, př. 8, RK-25-2013-54, př. 9, RK-25-2013-54, př. 10

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1264/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Sdružení na podporu mezinárodního přátelství Slunce, o. s., IČO: 68685033 ve výši 50 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu The Traditional Country Life dle materiálu RK-25-2013-55, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-55.doc, RK-25-2013-55, př. 1, RK-25-2013-55, př. 2

K bodům 56 - 62, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

56. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
Usnesení 1265/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy automobilní Jihlava Modulová výuka ICT pro diagnostiku aut 21. století dle materiálu RK-25-2013-56, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-56.doc, RK-25-2013-56, př. 1, RK-25-2013-56, př. 2

57. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
Usnesení 1266/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 Rozvoj výuky elektrotechniky a automatizace v návaznosti na odbornou praxi dle materiálu RK-25-2013-57, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-57.doc, RK-25-2013-57, př. 1, RK-25-2013-57, př. 2

58. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Usnesení 1267/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Dalším vzděláváním k inovaci výuky dle materiálu RK-25-2013-58, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-58.doc, RK-25-2013-58, př. 1, RK-25-2013-58, př. 2

59. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Usnesení 1268/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou S anglickým jazykem do dalších předmětů dle materiálu RK-25-2013-59, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-59.doc, RK-25-2013-59, př. 1, RK-25-2013-59, př. 2

60. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
Usnesení 1269/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou Inovace výuky skrze ICT a zahraniční lektoři na Střední zdravotnické škole Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-25-2013-60, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-60.doc, RK-25-2013-60, př. 1, RK-25-2013-60, př. 2

61. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod a příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč,
Usnesení 1270/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod a Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč Inovace výuky cizích jazyků a spolupráce s praxí na SZŠ Havlíčkův Brod a SŠ zdravotnické, zemědělské a veterinární v Třebíči dle materiálů RK-25-2013-61, př. 1, RK-25-2013-61, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-61.doc, RK-25-2013-61, př. 1, RK-25-2013-61, př. 2, RK-25-2013-61, př. 3

62. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Usnesení 1271/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední odborné školy Nové Město na Moravě Rozvoj klíčových kompetencí studentů k úspěšnému dokončení středoškolského studia dle materiálu RK-25-2013-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-62.doc, RK-25-2013-62, př. 1, RK-25-2013-62, př. 2

63. Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1272/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu School and Firm Hand in Hand v celkové výši 40 796,76 Kč dle materiálu RK-25-2013-63, př. 1;
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet projektu School and Firm Hand in Hand , dotaci v celkové výši 10 265,31 Kč Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina, IČO 70843252 na základě smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2013-63, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-63.doc, RK-25-2013-63, př. 1, RK-25-2013-63, př. 2

64. Soutěž S Vysočinou do Evropy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlásit 5. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy pro žáky středních škol. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1273/25/2013/RK
Rada kraje
vyhlašuje
5. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;
schvaluje
propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-25-2013-64, př. 1;
stanoví
skupinu pro tvorbu a výběr otázek ve složení dle materiálu RK-25-2013-64, př. 3;
bere na vědomí
harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-25-2013-64, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OI, OSH
termín: březen 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-64.doc, RK-25-2013-64, př. 1, RK-25-2013-64, př. 2, RK-25-2013-64, př. 3

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1274/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 v celkové výši 105 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 dle tabulky 1 materiálu RK-25-2013-65, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program  Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-25-2013-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-65.doc, RK-25-2013-65, př. 1

66. Projekt Od myšlenky k výrobku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhovaných změnách v projektu Od myšlenky k výrobku. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1275/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o změnách v projektu Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-25-2013-66, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-66.doc, RK-25-2013-66, př. 1

67. Modernizace vybavení středních škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o možnosti využít prostředky ROP k modernizaci vybavení středních škol. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1276/25/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o možnosti využít prostředky ROP k modernizaci vybavení středních škol dle materiálu RK-25-2013-67, př. 1;
ukládá
 • OŠMS zpracovat projektovou fiši dle materiálu RK-25-2013-67 a předložit ji k projednání radě kraje;
 • OM připravit podklady pro stavební část projektu;
rozhoduje
 • zařadit nové akce Gymnázium Jihlava - výzkumná pracoviště Gymnázium Havlíčkův Brod - výzkumná pracoviště, Gymnázium Pelhřimov - výzkumná pracoviště, Gymnázium Žďár nad Sázavou - výzkumná pracoviště do rozpočtu kraje, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství;
 • zařadit novou akci Gymnázium Třebíč - přístavba učeben do rozpočtu kraje, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství o částku 1 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 400 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OM, OE
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-67.doc, RK-25-2013-67, př. 1

68. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období únor - červen 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období únor - červen 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1277/25/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od února do června 2013.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-68.doc

69. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Propagační předměty - zrušení části veřejné zakázky
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o navrhovaných změnách uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1278/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení v části č. 3 nadlimitní veřejné zakázky na služby Propagační předměty (ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. číslem zakázky: VZ 239509) v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-69.doc, RK-25-2013-69, př. 1

70. Informace o výjezdním zasedání komise
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání komise sociální a pro oblast protidrogové politiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1279/25/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2013 dle přílohy RK-25-2013-70, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 16. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-70.doc, RK-25-2013-70, př. 1

71. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít Dohodu o podnájmu nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1280/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-25-2013-71, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-71.doc, RK-25-2013-71, př. 1, RK-25-2013-71, př. 2

72. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 1. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1281/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Jinošov II. o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 506 402,- Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-72.doc

73. Individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - Licenční smlouva
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit Licenční smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1282/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Licenční smlouvu dle materiálu RK-25-2013-73, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-73.doc, RK-25-2013-73, př. 1

74. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh na vyřazení uvedeného nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1283/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • Sušic prádla plynový Elektrolux Wascator T3530, inventární číslo DHM 2022-40//0089, rok pořízení 2001, pořizovací cena 148 464,75 Kč, zůstatková cena 12 309,75 Kč;
 • Průmyslová pračka Elektrolux, inventární číslo DHM022-40//0091, rok pořízení 2001, pořizovací cena 99 960 Kč, zůstatková cena 8 256 Kč,
z majetku kraje a jeho prodej ostatním zájemcům za nejvyšší nabídnutou cenu, v případě nezájmu jeho likvidaci odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-74.doc

75. 3. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení 3. monitorovací zprávu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1284/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-25-2013-75, př. 1 a RK-25-2013-75, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2013-75, př. 2, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-75.doc, RK-25-2013-75, př. 1, RK-25-2013-75, př. 2

76. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace včetně rozpočtového opatření
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou použití investičního fondu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1285/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o stejnou částku 500 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč k nákupu 9-ti místného automobilu;
 • změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-25-2013-76, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-76.doc, RK-25-2013-76, př. 1, RK-25-2013-76, př. 2, RK-25-2013-76, př. 3

77. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - převedení finančních prostředků ze zvláštního účtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku do Fondu strategických rezerv
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1286/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 4 700 tis. Kč ze zvláštního účtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku po ukončení čtvrté etapy projektu s tím, že k dalšímu převodu finančních prostředků do Fondu strategických rezerv ze zvláštního účtu projektu dojde až po převedení finančních prostředků za závěrečnou monitorovací zprávu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 4 700 tis. Kč.
odpovědnost: OSV, EO
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-77.doc

78. Vyhlášení dotačního řízení na projekty rodinné politiky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1287/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit výzvu k podávání žádostí o dotace na činnosti v oblasti rodinné politiky dle materiálu RK-25-2013-78, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-78.doc, RK-25-2013-78, př. 1

79. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1288/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na vybavení objektu bývalé chirurgie v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o stejnou částku 1 000 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvkovou organizaci na dovybavení nových domácností v novém objektu při současném snížení položky 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o stejnou částku 200 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace o částku 200 000 Kč a u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-79.doc, RK-25-2013-79, př. 1

80. Vyhlášení dotačního řízení na podporu vzniku a provozu senior pointů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1289/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2013-80, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-80.doc, RK-25-2013-80, př. 1

81. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1290/25/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-81.doc, RK-25-2013-81, př. 1, RK-25-2013-81, př. 2, RK-25-2013-81, př. 3

82. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2013
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí. V průběhu jednání přišla J. Fialová, odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1291/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MFČR v celkové výši 300 000,- Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2013 dle materiálu RK-25-2013-82, př. 1;
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2013 dle materiálu RK-25-2013-82, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-82.doc, RK-25-2013-82, př. 1

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2013
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1292/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 449 667 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2013 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-25-2013-83, př. 1.
odpovědnost: Odbor životního prostředí a Odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-83.doc, RK-25-2013-83, př. 1

84. Kotlíková dotace
Z. Chlád podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 1293/25/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o tzv. kotlíkových dotací;
rozhoduje
nepřipojit se do Společného programu na podporu výměny kotlů.
odpovědnost: OŽP, OE, OddPKŽÚ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-84.doc, RK-25-2013-84, př. 1, RK-25-2013-84, př. 2

85. Projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Z. Chlád předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1294/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - LESY A RYBNÍKY o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 339 024 Kč za dílčí část projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-85.doc

86. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
Z. Chlád předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na realizaci prací v rámci uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1295/25/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŽP
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-86.doc, RK-25-2013-86, př. 1, RK-25-2013-86, př. 2, RK-25-2013-86, př. 3, RK-25-2013-86, př. 4, RK-25-2013-86, př. 5, RK-25-2013-86, př. 6, RK-25-2013-86, př. 7, RK-25-2013-86, př. 8, RK-25-2013-86, př. 9, RK-25-2013-86, př. 10, RK-25-2013-86, př. 11, RK-25-2013-86, př. 12

87. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - propagace zemědělství a venkova
Z. Chlád předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1296/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 120 000 Kč při současném snížení kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 120 000 Kč určenou na pořízení propagačních a informačních materiálů k přiblížení zemědělství a venkova mladé generaci.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-87.doc,

88. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství - akce Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina
Z. Chlád předložil radě kraje návrh schválit navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1297/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 365 000 Kč při současném snížení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 365 000 Kč určenou na spolufinancování akce Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor sociálních věcí
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-88.doc

89. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1298/25/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-25-2013-89, př. 1.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-89.doc, RK-25-2013-89, př. 1

90. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných uvedenou příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2013. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1299/25/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. dubna 2013 do 30. června 2013 dle materiálu RK-25-2013-90, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 16. 07. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-90.doc, RK-25-2013-90, př. 1

91. II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba, křižovatka silnic II/406 a II/602 - smlouva o provedení finančního odvodu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o uzavření smlouvy o provedení finančního odvodu do Ekologického fondu statutárního města Jihlavy. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1300/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o provedení finančního odvodu do Ekologického fondu statutárního města Jihlavy dle materiálu RK-25-2013-91, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-91.doc, RK-25-2013-91, př. 1

92. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh rozhodnout o zařazení jmenovitých akcí. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1301/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/339 Ledeč n. Sázavou odvodnění vozovky;
 • III/03815 Dlouhá Ves sanace svahu;
 • II/404 Luka n. Jihlavou křiž. s II/602;
 • III/3494 Uhřínov průtah;
 • II/392 Pucov sanace svahu;
 • II/351 Macourov most ev.č. 351-004;
 • III/35429 Starý Telečkov most ev.č. 35429-2;
 • III/35429 Pavlov most ev.č. 35429-1;
 • III/36044 Křižanov most ev.č. 36044-1;
 • III/1296 Pošná most ev.č. 1296-3;
 • III/4102 Stařeč most ev.č. 4102-1;
 • II/410 Jemnice most ev.č. 410-015;
 • II/150 Okrouhlice most ev.č. 150-022,
do kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-92.doc, RK-25-2013-92, př. 1

93. Veřejná zakázka na služby: PD mosty 01/2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1302/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD mosty 01/2013 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-25-2013-93, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD mosty 01/2013 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-25-2013-93, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-93.doc, RK-25-2013-93, př. 1, RK-25-2013-93, př. 2, RK-25-2013-93, př. 3

94. Veřejná zakázka na služby: PD mosty 02/2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1303/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD mosty 02/2013 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-25-2013-94, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD mosty 02/2013 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-25-2013-94, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-94.doc, RK-25-2013-94, př. 1, RK-25-2013-94, př. 2, RK-25-2013-94, př. 3

95. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby II/602 Olešná - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1304/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby II/602 Olešná - průtah formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-25-2013-95, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na služby pro akci II/602 Olešná - průtah dle materiálu RK-25-2013-95, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na služby pro akci II/602 Olešná - průtah dle doplněného materiálu RK-25-2013-95, př. 3;
stanoví,
že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky II/602 Olešná - průtah posoudí hodnotící komise;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Olešná - průtah dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-25-2013-95, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-95.doc, RK-25-2013-95, př. 1, RK-25-2013-95, př. 2, RK-25-2013-95, př. 3

96. Veřejná zakázka na stavební práce: II/339 Habrek - průtah a II/339 Vrbka - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1305/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/339 Habrek - průtah a II/339 Vrbka - průtah formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-25-2013-96, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/339 Habrek - průtah a II/339 Vrbka - průtah dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-25-2013-96, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-96.doc, RK-25-2013-96, př. 1, RK-25-2013-96, př. 2, RK-25-2013-96, př. 3

97. Veřejná zakázka na stavební práce: II/392 Pucov - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1306/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/392 Pucov - průtah formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-25-2013-97, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/392 Pucov - průtah dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-25-2013-97, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-97.doc, RK-25-2013-97, př. 1, RK-25-2013-97, př. 2, RK-25-2013-97, př. 3

98. Veřejná zakázka na služby: II/136,128,409 Černovice, křiž. silnic
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1307/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby II/136,128,409 Černovice, křiž. silnic formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-25-2013-98, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/136,128,409 Černovice, křiž. silnic dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-25-2013-98, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-98.doc, RK-25-2013-98, př. 1, RK-25-2013-98, př. 2, RK-25-2013-98, př. 3

99. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3494 Uhřínov - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1308/25/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce III/3494 Uhřínov - průtah formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-25-2013-99, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na III/3494 Uhřínov - průtah dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-25-2013-99, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-99.doc, RK-25-2013-99, př. 1, RK-25-2013-99, př. 2, RK-25-2013-99, př. 3

100. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením hodnotící komise zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1309/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 dle materiálu RK-25-2013-100, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 , podanou společností COLAS CZ, a. s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO: 26177005, v souladu s materiálem RK-25-2013-100, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-100.doc, RK-25-2013-100, př. 1

101. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - příprava výběru dopravců
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh na zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1310/25/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
harmonogram realizace výběru dopravců dle materiálu RK-25-2013-101, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit realizaci výběru dopravců s termínem zahájení provozu od 12/2016 dle harmonogramu v materiálu RK-25-2013-101, př. 2;
bere na vědomí
návrh postupu prací vyplývající z materiálu RK-25-2013-101, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-25-2013-101.doc, RK-25-2013-101, př. 1, RK-25-2013-101, př. 2, RK-25-2013-101, př. 3

105. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 25/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 8. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2013 dne 16. 7. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 17. 7. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz