Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-91

RK-25-2013-91.doc  RK-25-2013-91pr01.doc
Číslo materiálu91
Číslo jednacíRK-25-2013-91
NázevII/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba, křižovatka silnic II/406 a II/602 - smlouva o provedení finančního odvodu
Zpracoval T. Pípal
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba, křižovatka silnic II/406 a II/602 je přestavba stávající stykové křižovatky na okružní křižovatku. Přestavba na kruhovou křižovatku je vyvolána nutností řešení stávající nevhodné křižovatky a zejména snížení nehodovosti v dotčeném úseku. Zařazení akce II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba k přípravě a realizaci bylo schváleno usnesením zastupitelstva 0471/06/2009/ZK.
Akce bude spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.
Vlastní realizace stavby spočívá v provedení nové spirálové okružní křižovatky se dvěma vjezdovými a jedním výjezdovým pruhem na všech větvích. Součástí stavby jsou rovněž související stavební objekty, jejichž předmětem je zajištění napojení stávající lesní cesty, vybudování provizorní komunikace, provedení rekultivace a náhradní výsadby.
Součástí stavby je i provedení skácení dřevin na mimolesním pozemku, dotčeném realizací předmětné stavby, p. č. PK 735 v k. ú. Hosov, za které je nutno zaplatit do Ekologického fondu statutárního města Jihlavy za ekologickou újmu způsobenou kácením částku 126 867 Kč. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je ten, kdo kácí dřeviny z důvodu výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí.
Částka byla stanovena na základě Inventarizace a finančního ocenění dřevin určených ke skácení vypracované firmou Projekce zahradní krajinná a GIS, s.r.o., ověřené autorizovaným architektem v oboru krajinářská architektura Ing. Yvonou Lacinovou. Finanční ocenění bylo vypracováno dle metodiky Českého úřadu ochrany přírody - ČÚOP Praha. Částka 126 867 Kč určená k odvodu za ekologickou újmu byla stanovena jako rozdíl hodnoty dřevin určených ke skácení a hodnoty dřevin nově vysazených v rámci vegetačních úprav předmětné stavby.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o provedení finančního odvodu do Ekologického fondu statutárního města Jihlavy dle materiálu RK-25-2013-91, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o provedení finančního odvodu do Ekologického fondu statutárního města Jihlavy dle materiálu RK-25-2013-91, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz