Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-11

RK-25-2013-11.doc  RK-25-2013-11pr01.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-25-2013-11
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek, který bude dočasně dotčený stavbou kraje.
Kraj Vysočina bude investorem stavby silnice II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř, která by měla být spolufinancovaná z prostředků EU. V rámci stavby dojde ve stanovených úsecích silnice II/345 k obnově obrusných a ložných vrstev stávající vozovky a dále budou řešeny v souvisejících stavebních objektech i rekonstrukce stávajících mostů v rozsahu trasy. Jedná se o mosty ev. č. 345-001, ev. č. 345-002, ev. č. 345-003 a ev. č. 345-005. Dle zpracované projektové dokumentace dojde k dočasnému dotčení pozemku, jehož vlastníkem je město Golčův Jeníkov. Dne 5. 4. 2012 uzavřel Kraj Vysočina na část předmětného pozemku s městem Golčův Jeníkov smlouvu o výpůjčce. V současné době došlo ze strany projektanta k požadavku navýšení dočasného záboru pozemku par. č. 77/8 v k .ú. Vrtěšice o 23 m2 z důvodu, že původní výměra uvedená v záborovém elaborátu je pro navrhované stavební úpravy nedostatečná.
Návrh řešení Pro možnost podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř navrhuje OM radě kraje rozhodnout uzavřít s městem Golčův Jeníkov smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 77/8 - trvalý travní porost o výměře 23 m2 v k. ú. Vrtěšice na dobu jednoho roku ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít s městem Golčův Jeníkov smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 77/8 - trvalý travní porost o výměře 23 m2 v k. ú. Vrtěšice na dobu jednoho roku ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz