Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-92

RK-25-2013-92.doc  RK-25-2013-92pr01.xls
Číslo materiálu92
Číslo jednacíRK-25-2013-92
NázevNávrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuODSH řeší následující:
* V rámci rekonstrukce silničního tahu II/339 realizované v roce 2009 z prostředků ROP JV byla v průtahu městem Ledeč nad Sázavou vyměněna pouze obrusná vrstva. V současné době se objevily poruchy vzniklé nedostatečným a již částečně nefunkčním odvodněním vozovky. Vzhledem k tomu, že daný úsek je v době udržitelnosti do roku 2014, požaduje ROP sjednání nápravy do konce letošního roku. Z těchto důvodů je nutno realizovat akci II/339 Ledeč n. Sázavou - odvodnění vozovky
* Ve směrovém oblouku před obcí Dlouhá Ves dochází k degradaci násypového tělesa z důvodu nevhodných sklonu svahu a erozi půdy. V současné době je daný úsek využíván jako objízdná trasa při rekonstrukci mostu v Pohledu a bylo nutno provést provizorní opatření, aby nedošlo k další výraznější degradaci. Je nutno zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci násypu s případnou realizací sanačních prací v roce 2014.
* Pro rekonstrukci silnice II/404 v úseku mezi městysem Luka n. Jihlavou a křiž s II/602 je nutno dořešit nevyhovující směrové oblouky a nutno rozšířit komunikaci. Vozovka je ve velmi špatném stavu.
* V průtahu obcí Uhřínov došlo k výraznému zhoršení stavu vozovky a části opěrných zdí. Pro stavbu je vydáno stavební povolení, jehož platnost by v listopadu letošního roku skončila, pokud by nebyla stavba zahájena. Z těchto důvodů je nutno zahájit rekonstrukční práce.
* V průtahu obcí Pucov došlo po intenzivních deštích k sesuvu násypu silničního tělesa. Pro sanaci svahu je vydáno stavební povolení. Rovněž je nutno zahájit sanační práce bez zbytečného odkladu.
* U mostů uvedených v příloze RK-25-2013-92, př. 1 došlo ke zhoršení stavebního stavu a je nutno připravit urychleně projektovou dokumentaci pro jejich rekonstrukci.
Bližší informace jsou uvedeny v příloze RK-25-2013-92, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o zařazení jmenovitých akcí:
* II/339 Ledeč n. Sázavou - odvodnění vozovky
* III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
* II/404 Luka n. Jihlavou - křiž. s II/602
* III/3494 Uhřínov - průtah
* II/392 Pucov - sanace svahu
* II/351 Macourov - most ev.č. 351-004
* III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2
* III/35429 Pavlov - most ev.č. 35429-1
* III/36044 Křižanov - most ev.č. 36044-1
* III/1296 Pošná - most ev.č. 1296-3
* III/4102 Stařeč - most ev.č. 4102-1
* II/410 Jemnice - most ev.č. 410-015
* II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě. Finanční krytí bude realizováno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
* II/339 Ledeč n. Sázavou - odvodnění vozovky
* III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
* II/404 Luka n. Jihlavou - křiž. s II/602
* III/3494 Uhřínov - průtah
* II/392 Pucov - sanace svahu
* II/351 Macourov - most ev.č. 351-004
* III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2
* III/35429 Pavlov - most ev.č. 35429-1
* III/36044 Křižanov - most ev.č. 36044-1
* III/1296 Pošná - most ev.č. 1296-3
* III/4102 Stařeč - most ev.č. 4102-1
* II/410 Jemnice - most ev.č. 410-015
* II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz