Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-101

RK-25-2013-101.doc  RK-25-2013-101pr01.doc  RK-25-2013-101pr02.doc  RK-25-2013-101pr03.doc
Číslo materiálu101
Číslo jednacíRK-25-2013-101
NázevZajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - příprava výběru dopravců
Zpracoval H. Strnadová, P. Bartoš, H. Motlová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících pro železnici a silnici (dále jen Nařízení EU ) stanoví povinnost uvést
uzavírání stávajících smluv o závazku veřejných služeb do souladu s novou právní úpravou v rámci přechodného období, tj. nejpozději do 3. 12. 2019. Jedná se o provedení výběru dopravců zajišťujících dopravní obslužnost v souladu s Nařízením EU. Výběr dopravců může být proveden postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon o veřejných zakázkách) tj. zadávací řízení nebo postupem podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách (dále jen zákon o veřejných službách) tj. nabídkové řízení. Zvolený postup má vliv mimo jiné na typ smlouvy a tím rozdělení rizik mezi dopravce a objednatele dopravy.
V návaznosti na výše uvedené byl zpracován Odborem dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH) návrh postupu prací s návrhem harmonogramu dle materiálu
RK-25-2013-101, př. 3. Tento návrh byl připomínkován i ze strany odborné veřejnosti. Harmonogram prací, který vychází z materiálu RK-25-2013-101, př. 3, je uveden v materiálu RK-25-2013-101, př. 2. Uvedené materiály RK-25-2013-101, př. 2 a RK-25-2013-101, př. 3 jsou v souladu s usnesením Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 009/03/2012/DK ze dne 15. června 2012. Současně existuje i návrh postupu prací a harmonogram resortního radního dle materiálu RK-25-2013-101, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá radě kraje k posouzení tyto varianty:

Varianta A)
Schválit harmonogram realizace výběru dopravců s termínem zahájení provozu 12/2014 dle materiálu RK-25-2013-101, př. 1

Varianta B)
Schválit harmonogram realizace výběru dopravců dle materiálu RK-25-2013-101, př. 2 a uložit odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit realizaci výběru dopravců s termínem zahájení provozu 12/2016 dle harmonogramu v materiálu RK-25-2013-101, př. 2.
Vzít na vědomí návrh postupu prací vyplývající z materiálu RK-25-2013-101, př. 3.

Odbor dopravy a silničního hospodářství z důvodu, že zajištění dopravní obslužnosti úzce navazuje na veřejné služby zajišťované krajem (sociální služby, zdravotnictví, školství), z důvodu zaměstnanosti v Kraji Vysočina, z důvodu minimalizace rizik v souvislosti se změnou systému zajišťování dopravní obslužnosti kraje a administrací veřejné zakázky, s ohledem na efektivní vynaložení veřejných finančních prostředků na zajištění veřejné služby a s ohledem na praxi sousedních krajů doporučuje variantu B dle materiálu
RK-25-2013-101, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
schvaluje
harmonogram realizace výběru dopravců s termínem zahájení provozu 12/2014 dle materiálu RK-25-2013-101, př. 1.

Varianta B
Rada kraje
schvaluje
harmonogram realizace výběru dopravců dle materiálu RK-25-2013-101, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit realizaci výběru dopravců s termínem zahájení provozu od 12/2016 dle harmonogramu v materiálu RK-25-2013-101, př. 2;
bere na vědomí
návrh postupu prací vyplývající z materiálu RK-25-2013-101, př. 3.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín-- 2016- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz