Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 3/2015 - 12.05.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2015
06Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
07Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
08Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015
09Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014
10Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
12Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
13Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
14Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Nová Buková
15Darování pozemků v k. ú. a obci Netín
16Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
17Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
18Koupě pozemků v k. ú. Chotěboř a v k. ú. Horní Paseka
19Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rybníček u Habrů
20Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3491 Chlumek - průjezdní úsek
21Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0358/05/2009/ZK
22Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0028/01/2011/ZK
23Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0512/06/2014/ZK
24Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0336/05/2007/ZK, ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0408/05/2011/
25Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice
26Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0374/05/2010/ZK
27Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0190/03/2010/ZK
28Darování pozemků - k. ú. Polná
29Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Střítež u Bukova
30Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
31Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
32Darování silnice III/15226 a pozemků silnicí zastavěných - k. ú. Moravské Budějovice, k. ú. Vranín
33Darování pozemků v k. ú. Přáslavice a obci Samšín
34Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
35Darování částí pozemku v k. ú. a obci Číhošť
36Majetkoprávní vypořádání částí pozemků v k. ú. a obci Číhalín
37Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 nabytí pozemků
38Výkup pozemků v k. ú. Vlčetín a obci Žirovnice
39Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci dokončení stavby II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
40Výkup pozemků v k. ú. a obci Světnov
41Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
42Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
43Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
44Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
45Darování silnice III/41014 včetně zastavěného pozemku - k. ú. Louka u Jemnice
46Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou a prohlášení pro ČR, Správu železniční dopravní cesty
47Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
48Majetkoprávní příprava - návrh vypořádání pozemků a staveb po ukončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
49Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova - změna usnesení 0119/02/2015/ZK
50Darování inženýrských objektů vybudovaných v rámci stavby výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích
51Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3483 Větrný Jeníkov - průjezdní úsek
52Darování silnice III/34523 včetně zastavěného pozemku - k. ú. Nová Ves u Chotěboře
53Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 128-013
54Prodej pozemků v k. ú. Tis u Habrů, obec Tis
55Přijetí daru pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
56Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3519 v k. ú. Radošov
57Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
58Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Číměř nad Jihlavou
59Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
60Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2014
61Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
62Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2015
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
66Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 a změna závazných ukazatelů u orga
68FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2015
69FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015
70Změny ve školském rejstříku
71Změny ve zřizovacích listinách
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2015 (ISS 2015)
73Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
74Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určené na realizaci projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
75Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
76Fond Vysočiny - projekt FV00972.0031
77Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014
78Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015
79Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015
80Návrh na poskytnutí dotace pro Háta, o.p.s., na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
81Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015
82Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka části zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
83Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - žádost o předfinancování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
84Návrh na udělení ceny Podnik přátelský rodině 2014
85Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. - nevrácení nevyúčtované části zálohy poskytnuté dle Smlouvy o zajištění sociální služby ze dne 23. 4. 2013
86FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2015 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
87Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech
88Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity
89Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
90FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015
91FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2015
92FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2015
93FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2015
94FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2015
95Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz