Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-59

ZK-03-2015-59.doc  ZK-03-2015-59pr01.doc  ZK-03-2015-59pr02.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíZK-03-2015-59
NázevZásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Zpracoval L. Ryšavá, J. Strejček
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuPoskytování dotací na územní plány obcí má v Kraji Vysočina již dvanáctiletou tradici Při poskytování dotací postupujeme dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č. 07/12 (dále též Zásady ), které schválilo zastupitelstvo kraje dne 15. 5. 2012 usnesením č. 0228/03/2012/ZK. Jedním z důvodů pro aktualizaci znění Zásad je novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Zákon nově stanoví formální náležitosti pro žádost i smlouvu. Náležitosti žádosti (příloha č. 1 Zásad) byly doplněny o tři přílohy týkající se identifikace právnických osob, tedy i obcí. Vzorová smlouva o poskytnutí dotace (příloha č. 3 Zásad) byla také upravena v souladu s tímto zákonem. Druhým důvodem pro úpravu textu Zásad je zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Touto novelou stavebního zákona byl např. úplné vypuštěn požadavek zpracování konceptu územního plánu. I o tuto skutečnost byl text Zásad upraven. Dále byla rozšířena možnost podávání žádostí o dotaci zasláním do datové schránky kraje a prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem. Úpravou textu Zásad se však vlastní princip poskytování dotací na pořízení návrhu územního plánu nemění.
Aktualizované znění Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina včetně příloh 1 až 3 je obsahem materiálu ZK-03-2015-59, př. 1. Srovnávací text změn oproti stávajícím Zásadám č. 07/12 ze dne 15. 5. 2012 pro lepší přehlednost předkládáme v materiálu ZK-03-2015-59, př. 2.
Návrh řešení Poskytování dotací dle aktualizovaného znění Zásad předpokládáme i v příštích letech. Odbor územního plánování a stavebního řádu vzhledem k důvodům uvedeným v popisu problému navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit aktualizované znění Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaRada kraje usnesením 0700/13/2015/RK ze dne 21. 4. 2015 doporučila zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RK-13-2015-20, př. 1.

Stanovisko Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina bylo vyžádáno. Vzhledem k jednání legislativního výboru dne 5. 5 2015 bude stanovisko sděleno na jednání zastupitelstva kraje dne 12. 5. 2015.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2015-59, př. 1.
Odpovědnost OÚPSŘ
Termín trvale
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz