Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-39

ZK-03-2015-39.doc  ZK-03-2015-39pr01.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíZK-03-2015-39
NázevUzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci dokončení stavby II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci dokončení akce II/128 Černovice - most ev. č. 128-013 k pozemku ve vlastnictví Povodí Vltavy, s. p.
Kraj Vysočina byl investorem akce II/128 Černovice - most ev. č. 128-013 .
Usnesením č. 1315/26/2013/RK rada kraje rozhodla m. j. uzavřít mezi Povodím Vltavy, státním podnikem na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část pozemku par. č. 4965/1 v k. ú. Černovice u Tábora za jednorázovou úhradu 10 000 Kč bez DPH. Tato smlouva byla podkladem pro realizaci stavby na pozemku jiného vlastníka.
Tato stavba byla již ukončena, následně byl vypracován geometrický plán, ve kterém byl vyznačen rozsah služebnosti a tento bude současně se smlouvou o zřízení služebnosti zapsán do katastru nemovitostí. V rámci opravy mostu došlo k vybudování výústního objektu odvodnění mostu a opevnění koryta toku kamennou dlažbou do betonového lože (dále jen Technické vybavení mostu ). Oprávněným je Kraj Vysočina a povinným Povodí Vltavy, s. p. Obsahem této služebnosti je právo strpět Technické vybavení mostu a právo vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav Technického vybavení mostu na části pozemku par. č. 4965/1 v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu strpět Technické vybavení mostu a v právu vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav Technického vybavení mostu na par. č. 4965/1 v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice. Oprávněným bude Kraj Vysočina a povinným Povodí Vltavy, s.p. Úhrada za zřízení služebnosti činí 10 000 Kč + DPH dle ujednání ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. V současné době je k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (dříve věcné břemeno) příslušné zastupitelstvo kraje (dle ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, neboť věcné právo oprávněného ze služebnosti je považováno za nemovitou věc).
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
StanoviskaUsnesením č. 1315/26/2013/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Povodím Vltavy, státním podnikem na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část pozemku par. č. 4965/1 v k. ú. Černovice u Tábora za jednorázovou úhradu 10 000 Kč bez DPH.

Usnesením č. 0579/11/2015/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu strpět Technické vybavení mostu a v právu vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav Technického vybavení mostu na par. č. 4965/1 v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice. Oprávněným bude Kraj Vysočina a povinným Povodí Vltavy, s.p. Úhrada za zřízení služebnosti činí 10 000 Kč + DPH.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, s uzavřením smlouvy souhlasí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství s uzavřením smlouvy souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti a Povodím Vltavy, s. p. na straně povinného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti na část pozemku par. č. 4965/1 v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice spočívající v právu strpět Technické vybavení mostu a v právu vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav Technického vybavení mostu za jednorázovou úhradu 10 000 Kč + DPH.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz