Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-21

ZK-03-2015-21.doc  ZK-03-2015-21pr01.xls
Číslo materiálu21
Číslo jednacíZK-03-2015-21
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0358/05/2009/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává změnu usnesení vyvolanou provedením obnovy katastrálního operátu a duplicitním schválením nabytí některých pozemků.
Usnesením č. 0358/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 zastupitelstvo kraje rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2009-49, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Při kontrole plnění tohoto usnesení Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že pozemky v k. ú. Vír a k. ú. Havlíčkův Brod již Kraj Vysočina vlastní, a to na základě jiných usnesení zastupitelstva kraje řešících majetkoprávní vypořádání silničních staveb. OM dále zjistil, že v k. ú. Jackov proběhla obnova katastrálního operátu. V jejím důsledku došlo k přečíslování pozemku a ke změně jeho výměry.
Návrh řešení V důsledku výše uvedených změn navrhuje OM provést změnu výčtu pozemků nabývaných od ÚZSVM do vlastnictví kraje tak, že materiál ZK-05-2009-49, př. 1 se nahradí materiálem ZK-03-2015-21, př. 1.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení č. 0358/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 tak, že materiál ZK-05-2009-49, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-21, př. 1.
StanoviskaUsnesením č. 0574/11/2015/RK ze dne 31. 3. 2015 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0358/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 tak, že materiál
ZK-05-2009-49, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-11-2015-23, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0358/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 tak, že materiál ZK-05-2009-49, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-21, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz