Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-71

ZK-03-2015-71.doc  ZK-03-2015-71pr01.doc  ZK-03-2015-71pr02.doc  ZK-03-2015-71pr03.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíZK-03-2015-71
NázevZměny ve zřizovacích listinách
Zpracoval K. Ubr, Z. Hloušková
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu předmětu činnosti u dětských domovů a změnu doplňkové činnosti u školního statku.
Do předmětu činnosti se u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 a Dětského domova, Senožaty 199 převádí z doplňkové činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP ) poskytující ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, dále jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.
Do doplňkové činnosti příspěvkové organizace s názvem Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 se k zemědělské výrobě zapisuje část věty zemědělská činnost, která je nezbytná pro zajištění činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a výuky . Důvodem změny je zachování možnosti čerpání zemědělských dotací od Ministerstva zemědělství. Reformovaná společná zemědělská politika zavedla od letošního roku řadu nových prvků, jedním z nich je pojem tzv. aktivní zemědělec, jako základní podmínka pro čerpání přímých plateb (zejména platba na zemědělskou plochu) a některých podpor Programu rozvoje venkova. Cílem podmínky je poskytovat dotace především těm subjektům, pro které je zemědělská činnost hlavním zdrojem příjmů, a proto se také podle evropských předpisů posuzuje prostřednictvím podílu příjmů ze zemědělství oproti příjmům celkovým.
Návrh řešení V materiálu ZK-03-2015-71, př. 1 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, obsahující změnu předmětu činnosti a doplňkové činnosti zřizovací listiny.
V materiálu ZK-03-2015-71, př. 2 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětského domova, Senožaty 199, obsahující změnu předmětu činnosti a doplňkové činnosti zřizovací listiny.
V materiálu ZK-03-2015-71, př. 3 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, obsahující doplnění doplňkové činnosti zřizovací listiny.
OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit výše uvedené dodatky zřizovacích listin. Podle § 35 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.
StanoviskaRada kraje usnesením 0767/14/2015/RK na svém jednání dne 28. 4. 2015 doporučila zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu RK-14-2015-14, př. 1;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Senožaty 199 dle materiálu RK-14-2015-14, př. 2;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-14-2015-14, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu ZK-03-2015-71, př. 1;
* Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Senožaty 199 dle materiálu ZK-03-2015-71, př. 2;
* Dodatek č. 26 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-03-2015-71, př. 3.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 1. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz