Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-88

ZK-03-2015-88.doc  ZK-03-2015-88pr01.doc  ZK-03-2015-88pr02.pdf
Číslo materiálu88
Číslo jednacíZK-03-2015-88
NázevPříprava projektů v oblasti posílení biodiverzity
Zpracoval S. Lemperová, J. Janová, J. Joneš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OP ŽP 2014 - 2020 ) v oblasti posílení biodiverzity.
V rámci OP ŽP 2014 - 2020 je specifický cíl 4.2 zaměřen na posílení biodiverzity. Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ ) v rámci přípravy na nové plánovací období vybral projekty, které by bylo vhodné v rámci specifického cíle 4.2 realizovat. OŽPZ ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje (dále jen ORR ) zpracoval seznam projektů včetně stručného popisu a předpokládaného harmonogramu realizace, který je uveden v materiálu ZK-03-2015-88, př. 1.
Na základě zkušeností z minulých let lze předpokládat, že výzvy budou vyhlášeny krátce a pro předložení projektové žádosti bude vyžadováno, aby byla zpracovaná projektová dokumentace. Zpracovaná projektová dokumentace následně bude součástí projektových žádostí předkládaných do jednotlivých výzev OP ŽP 2014 - 2020. Pro přípravu projektů byla zpracována projektová fiše dle materiálu ZK-03-2015-88, př. 2.
Návrh řešení OŽPZ a ORR navrhují Radě Kraje Vysočina maximálně využít prostředky OP ŽP 2014 - 2020 k péči o přírodní biotopy v chráněných územích a na realizaci dalších opatření na podporu populací ohrožených druhů rostlin i živočichů a zlepšení morfologie vybraných vodních toků. Dále navrhují pomocí a s přispěním evropských fondů řešit pokles biodiverzity v Kraji Vysočina se zaměřením na úkoly kraje, kdy kraj má podle zákona o ochraně přírody a krajiny povinnost pečovat na svém území o přírodní památky, přírodní rezervace i evropsky významné lokality (dále jen chráněná území ). Protože předměty a cíle ochrany těchto typů lokalit jsou ve většině případů shodné se specifickými cíli investiční priority specifické osy 4 OP ŽP 2014 - 2020 (ve znění k dubnu 2015), bude možno pro péči o tato území využít finančních prostředků z evropských fondů.
Ze zpracovaných plánů péče i jiných odborných podkladů, diskuzí s odborníky apod. vyplývá, že v rámci chráněných území v péči Kraje Vysočina je potřeba realizovat řadu asanačních zásahů. Mnoho z těchto lokalit je ve větší či menší míře degradována, což má za následek vymírání či dokonce až vyhynutí specifických rostlinných nebo živočišných druhů vázaných na tato stanoviště. Tento zhoršený stav některých chráněných území je způsoben mimo jiné omezenými finančními možnostmi kraje na zajištění optimální péče o chráněná území, protože některá nezbytná asanační opatření, např. budování zemních tůní, opravy malých vodních nádrží, revitalizace toků, odstraňování migračních překážek na vodních tocích, kácení a odstraňování náletu na větších plochách apod. jsou velmi finančně náročná. Tyto problémy řešili a řeší již projekty Biodiverzita a Biodiverzita II. spolufinancované z právě končícího Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, které se v současné době úspěšně realizují na celkem 17 chráněných územích v péči Kraje Vysočina, především v rašeliništích na Jihlavsku. Bez nadsázky můžeme tvrdit, že tyto do jisté míry pilotní projekty jsou úspěšné a přestože jejich realizace ještě není ukončena, první pozitivní výsledky se již dostavují. Navíc jsou pro nás oba tyto projekty cenným zdrojem poučení pro přípravu a realizaci dalších projektů na podporu biodiverzity obecně.
Pro všechna chráněná území jsou zpracovány plány péče nebo souhrny doporučených opatření, které řeší péči o tato území, tj. jak pravidelné zásahy (tzv. regulační), tak mimořádné zásahy (jednorázové, tzv. asanační). Plány péče jsou projednávány a schvalovány v souladu s § 38 zákona o ochraně přírody a krajiny. Z těchto odborných dokumentů vychází seznam navržených projektů uvedený příloze č. 1 tohoto materiálu. Tento seznam vyplývá z aktuálních znalostí OŽPZ a je dále doplněn o projekty, které je vhodné realizovat mimo chráněná území, a to za účelem ochrany a podpory těch významných druhů rostlin či živočichů, které jsou v rámci regionu nejohroženější, nebo za účelem předcházení konfliktních situací vyplývajících z přirozeného chování některých živočichů, konkrétně silně ohroženého bobra evropského (Castor fiber).
Výše spolufinancování ze strany Kraje Vysočina bude u specifické osy 4 OP ŽP 2014 - 2020 15 % z celkových způsobilých výdajů na projekt (v případě projektu s výrazným přínosem bude spoluúčast snížena na 10% - to však bude závislé na posouzení řídícího orgánu).
V materiálu ZK-03-2015-88, př. 1 je uveden kromě jiného i odhad předpokládaných finančních nákladů na zamýšlené projekty (dle nákladů obvyklých opatření). Celkový objem finančních prostředků je plánován na 62,5 mil. Kč s tím, že částka uvažovaná na spolufinancování vybraných akcí ze strany Kraje Vysočina (včetně přípravy žádostí a stavebně technické dokumentace) činí 9,4 mil. Kč v průběhu cca šesti až sedmi let, tj. přibližně 1,5 mil. Kč ročně (viz materiál ZK-03-2015-88, př. 1). OŽPZ předpokládá úsporu nákladů v rámci veřejných zakázek. Realizace zásahů a opatření v jednotlivých projektech se předpokládá postupně v letech 2015 až 2022, dle charakteru zásahů či opatření, přičemž čerpání finančních prostředků na tuto sanaci bude rovnoměrně rozloženo na celé období realizace konkrétního projektu.
Vzhledem k míře znalostí je možné okamžitě zahájit práce na těchto akcích (projektech):
* Odstranění starých skládek odpadu v PR Na Oklice,
* Vílanecká střelnice (revitalizace širšího okolí PR Vílánecké rašeliniště),
* Obnova malých vodních nádrží na území přírodních památek a/nebo EVL,
* Drobná asanační opatření ve vybraných MZCHÚ / EVL v Kraji Vysočina,
* Drobná asanační opatření v PR Havranka,
* Revitalizace povodí EVL Jankovského potoka,
* Populace bobra evropského na měřínsku - řešení konfliktních situací s ohledem na ochranu druhu.

U těchto projektů je nezbytné bezodkladně zahájit zpracování dokumentace včetně všech nezbytných podkladů, dokladů a dokumentací (u posledně jmenovaného projektu bude žádosti předcházet zpracování studie proveditelnosti). U ostatních akcí (projektů uváděných v příloze 1 tohoto materiálu) je třeba nejprve zpracovat další přípravné materiály (přesnější lokalizace, upřesnění odhadu nákladů na jednotlivé akce, zohlednění vlastnických vztahů v daných lokalitách a v některých případech i nezbytné projednání s vlastníky dotčených nemovitostí apod.) poté budou radě kraje znovu předloženy k projednání s přesnějšími údaji. Veškeré práce budou uzpůsobeny faktu, že zpracované a kompletní žádosti se budou předkládat řídícímu orgánu OP ŽP 2014 - 2020 postupně (pokud možno první žádosti do konce roku 2015 - bude však záležet na harmonogramu výzev k předkládání žádostí).

Projekty do životního prostředí mohou být zároveň významné i z ekonomického hlediska pro rozvoj hospodářství v kraji, neboť čerpání finančních prostředků z evropských fondů do Kraje Vysočina s velkou pravděpodobností zabezpečí pracovní příležitosti při vlastní realizaci prací firmám a jejich zaměstnancům z Kraje Vysočina.
Pro zajištění připravenosti projektů do OP ŽP 2014 - 2020 Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 28. dubna 2015 usnesením 0807/14/2015/RK schválila přípravu projektů uvedených v materiálu ZK-03-2015-88, př. 1. a doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3,5 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů uvedených v materiálu ZK-03-2015-88, př. 1 s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
Při zpracování podkladů pro projekty i při samotné realizaci projektů předpokládáme partnerskou spolupráci s výzkumnými institucemi, které mají sídlo nebo pracoviště v Kraji Vysočina, například: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. (pracoviště Studenec), Muzeum Vysočiny Jihlava apod.
Na přípravě projektů v této oblasti budou spolupracovat především OŽPZ a ORR.
StanoviskaRada kraje usnesením 0807/14/2015/RK dne 28. 4. 2015 doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu na posílení biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
Odbor ekonomický: Předmětný projektový záměr není uveden v rozpočtovém výhledu kraje na roky 2015 -2017. Rozpočet pro Kraj Vysočina se, dle předložené projektové fiše, předpokládá ve výši 3 500 000 Kč, z toho samotné spolufinancování by mělo být ve výši 700 000 Kč.
Grémium ředitele nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu na posílení biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost OŽPZ, ORR
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz