Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-52

ZK-03-2015-52.doc  ZK-03-2015-52pr01.doc  ZK-03-2015-52pr02.pdf
Číslo materiálu52
Číslo jednacíZK-03-2015-52
NázevDarování silnice III/34523 včetně zastavěného pozemku - k. ú. Nová Ves u Chotěboře
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0577/07/2014/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Chotěboře smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod silnice III/34523 a pozemku par. č. 2176/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 245 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře. Smlouva byla uzavřena dne 18. 3. 2015. OM na základě této smlouvy požádal ODSH o vyřazení této komunikace ze sítě silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina. Rozhodnutím ODSH čj. KUJI 22967/2015 ze dne 31. 3. 2015 byla ze silniční sítě krajských silnice vyřazena celá silnice III/34523 o celkové délce 0,666 km (od uzlového bodu 1343A049 po uzlový bod 1343A144) v k.ú. Nová Ves u Chotěboře. Rozhodnutí je v právní moci a je možné přistoupit k uzavření darovací smlouvy.
Silnice byla v podzimních měsících r. 2014 opravena a obec Nová Ves u Chotěboře je ochotna si jí převzít do svého vlastnictví.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem silnici III/34523, včetně pozemku par. č. 2176/1 zastavěného silnicí do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře. Podmínka pro převod nemovitých věcí, tj. je zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu byla splněna (zveřejnění od 21. 10. - 21. 11. 2014) a silnice byla vyřazena ze silniční sítě krajských silnic.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Převáděná silnice, včetně zastavěného pozemku bude dodatkem zřizovací listiny vyjmuta z hospodaření KSUSV.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat silnici III/34523, včetně součástí a příslušenství a pozemek zastavěný silnicí z vlastnictví kraje do vlastnictví obce a schválit dodatek zřizovací listiny KSUSV, kterým bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření.
StanoviskaUsnesením 0783/14/2015/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem silnici III/34523 o celkové délce 0,666 km včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 2176/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře6 245 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře a schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
RK-14-2015-30, př. 1.

Usnesením 1637/27/2014/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování silnice III/34523 a pozemku par. č. 2176/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 245 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Chotěboře smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod silnice III/34523 a pozemku par. č. 2176/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 245 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.

Usnesením 0577/07/2014/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Chotěboře smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod silnice III/34523 a pozemku par. č. 2176/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 245 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny i ODSH souhlasí s vyřazením silnice III/34523 z krajské silniční sítě a s převodem této komunikace, včetně zastavěného pozemku do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem silnici III/34523 o celkové délce 0,666 km včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 2176/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
6 245 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
schvaluje
dodatek č. 1286 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-03-2015-52, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín- srpna 2015- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz