Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-66

ZK-03-2015-66.doc  ZK-03-2015-66pr01.pdf  ZK-03-2015-66pr02.pdf  ZK-03-2015-66pr03.pdf  ZK-03-2015-66pr04.xls
Číslo materiálu66
Číslo jednacíZK-03-2015-66
NázevDotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší dotaci na celoroční sportovní činnost mládeže prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Na základě Statutu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a Smlouvy o součinnosti (viz materiál ZK-03-2015-66, př. 1 a materiál ZK-03-2015-66, př. 2) je ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina sdruženo celkem deset zastřešujících sportovních organizací, které v rámci Kraje Vysočina zastupují téměř 36 000 členů z řad dětí a mládeže.
Členové Všesportovního kolegia požádali Kraj Vysočina o dotace na celoroční sportovní činnost svých členských organizací (viz materiál ZK-03-2015-66, př. 3).
Od roku 2004 probíhala jednání o možnostech financování všesportovního kolegia a jeho členů a v roce 2006 byla poprvé realizována plošná podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina ve výši 4 000 000 Kč. V letech 2007 - 2009 byla z rozpočtu kraje vyčleněna částka 6 000 000 Kč, v roce 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 částka 4 000 000 Kč, která byla poskytnuta jednotlivým členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. V rozpočtu kraje na rok 2015 je v kapitole Školství, mládeže a sportu vyčleněná částka 4 000 000 Kč.
Návrh řešení Na základě dohody všech členů Všesportovního kolegia Kraje Vysočina bude dotace na činnost dětí a mládeže rozdělena tak, že 10% celkové částky bude rozděleno paušálně na všechny organizace sdružené ve všesportovním kolegiu a zbývajících 90% bude těmto organizacím rozděleno podle počtu členů z řad dětí a mládeže v jednotlivých organizacích. Vzhledem k výši celkové částky OŠMS navrhuje dotaci rozdělit přímo jednotlivým zastřešujícím organizacím nebo jejich nižším článkům.
Předkladatel proto navrhuje zastupitelstvu kraje poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členským sdružením Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2015 v celkové výši 3 587 557 Kč dle materiálu ZK-03-2015-66, př. 4.
Dále předkladatel navrhuje uzavřít s jednotlivými organizacemi smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-03-2015-66, př. 3.
Podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
StanoviskaRada Kraje Vysočina usnesením č. 0718/13/2015/RK ze dne 21. 4. 2015 doporučila zastupitelstvu kraje:
- rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2015 v celkové výši 3 587 557 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-13-2015-36, př. 5;
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-13-2015-36, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2015 v celkové výši 3 587 557 Kč dle materiálu ZK-03-2015-66, př. 4;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-66, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz