Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-63

ZK-03-2015-63.doc  ZK-03-2015-63pr01.xls  ZK-03-2015-63pr02.xls
Číslo materiálu63
Číslo jednacíZK-03-2015-63
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015
Zpracoval J. Kafková, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 (dále jen rozvojový program ) a jejich zprostředkování organizacím.
Cílem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání středních škol v těch oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné, (dále jen podporované obory). V těchto podporovaných oborech z důvodu nízkého zájmu žáků o vzdělávání nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby takto specializovaných budoucích odborníků je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků, a to jak ve víceoborových třídách, tak i ve třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru na 1 třídu.
Podporované obory vzdělání (viz materiál ZK-03-2015-63, př. 1) pro účely finanční podpory z tohoto rozvojového programu stanovil na svém území Krajský úřad Kraje Vysočina pro školy zřizované krajem, obcemi a fyzickými či právnickými osobami s přihlédnutím k dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávání, potřebám trhu práce a uplatnitelnosti absolventů, územní spádovosti v kraji, optimalizačním záměrům, efektivnímu využívání prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, případně i k závěrům kontrolních zjištění ČŠI. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0609/11/2015/RK vzala na vědomí vyhlášení výše uvedeného rozvojového programu včetně podporovaných oborů vzdělání stanovených krajským úřadem.
Rozhodnutím č. 9766-10/2015 ze dne 10. 4. 2015 byla přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace na realizaci tohoto rozvojového programu v celkové výši 8 451 486 Kč. Na základě předložených žádostí a zpracovaných údajů OŠMS stanovil konkrétní výši podpory pro jednotlivé střední školy (cca 17,05 % ze mzdového normativu stanoveného pro rok 2015 na 1 žáka u vybraných oborů).
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 8 190 928 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-03-2015-63, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 260 558 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-03-2015-63, př. 2.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 21. 4. 2015 usnesením č. 0716/13/2015/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 v celkové výši 8 451 486 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-13-2015-34;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 v celkové výši 8 190 928 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-13-2015-34, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 8 190 928 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-13-2015-34, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 260 558 Kč dle tabulky 2 materiálu RK-13-2015-34, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 8 190 928 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-03-2015-63, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 260 558 Kč dle tabulky 2 materiálu
ZK-03-2015-63, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín květen 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz