Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-45

ZK-03-2015-45.doc  ZK-03-2015-45pr01.doc  ZK-03-2015-45pr02.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíZK-03-2015-45
NázevDarování silnice III/41014 včetně zastavěného pozemku - k. ú. Louka u Jemnice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0126/02/2014/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Jemnice na straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod silnice III/41014 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1301/1- ost. plocha, silnice o výměře 13 249 m2 v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnice a to po provedení oprav v rozsahu vyrovnávky ACO + obrusná vrstva ACO tl. 150 mm, v obnově odvodnění a opravě propustku na náklady budoucího dárce a po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/41014 ze silniční sítě. Smlouva byla uzavřena dne 16. 6. 2014. OM na základě této smlouvy požádal ODSH o vyřazení této komunikace ze sítě silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina. Rozhodnutím ODSH čj. KUJI 22123/2015 ze dne 26. 3. 2015 byla ze silniční sítě krajských silnice vyřazena celá silnice III/41004 o celkové délce 1,409 km (od uzlového bodu 2343A068 po uzlový bod 2343A090) v k.ú. Louka u Jemnice. Rozhodnutí je v právní moci a je možné přistoupit k uzavření darovací smlouvy.
Silnice byla v podzimních měsících r. 2014 opravena v souladu se zněním smlouvy o budoucí darovací smlouvě a tím je splněna podmínka pro převod silnice do vlastnictví města Jemnice.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem silnici III/41014 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1301/1 zastavěného silnicí do vlastnictví města Jemnice. Podmínka pro převod nemovitých věcí, tj. je zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu byla splněna (zveřejnění od 27. 1. - 27. 2. 2014). V loňském roce proběhla i oprava této silnice, tak jak požadovalo město Jemnice a následně byla silnice vyřazena ze silniční sítě krajských silnic.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Převáděná silnice, včetně součástí a příslušenství a zastavěného pozemku bude dodatkem zřizovací listiny vyjmuta z hospodaření KSUSV.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat silnici III/41014, včetně součástí a příslušenství a pozemek zastavěný silnicí z vlastnictví kraje do vlastnictví města a schválit dodatek zřizovací listiny KSUSV, kterým bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření.
StanoviskaUsnesením 0782/14/2015/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem silnici III/41014 o celkové délce 1,409 km, včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1301/1 - ost. plocha, silnice o výměře 13 249 m2 v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnice a schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu RK-14-2015-29, př. 1.

Usnesením 0098/03/2014/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování silnice III/41014 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1301/1- ost. plocha, silnice o výměře 13 249 m2 v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnic a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Jemnice na straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod silnice III/41014 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1301/1- ost. plocha, silnice výměře 13 249 m2 v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnice a to po provedení oprav v rozsahu vyrovnávky ACO + obrusná vrstva ACO tl. 150 mm, v obnově odvodnění a opravě propustku na náklady budoucího dárce a po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/41014 ze silniční sítě.

Usnesením 0126/02/2014/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Jemnice na straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod silnice III/41014 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1301/1- ost. plocha, silnice o výměře 13 249 m2 v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnice a to po provedení oprav v rozsahu vyrovnávky ACO + obrusná vrstva ACO tl. 150 mm, v obnově odvodnění a opravě propustku na náklady budoucího dárce a po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/41014 ze silniční sítě.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny i ODSH souhlasí s vyřazením silnice III/41014 z krajské silniční sítě a s převodem této komunikace, včetně zastavěného pozemku do vlastnictví města Jemnice.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem silnici III/41014 o celkové délce 1,409 km, včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1301/1 - ost. plocha, silnice o výměře 13 249 m2 v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnice;
schvaluje
dodatek č. 1280 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-03-2015-45, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. července 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz