Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-73

ZK-03-2015-73.doc  ZK-03-2015-73pr01.pdf  ZK-03-2015-73pr02.pdf  ZK-03-2015-73pr03.pdf  ZK-03-2015-73pr04.pdf  ZK-03-2015-73pr05.pdf
Číslo materiálu73
Číslo jednacíZK-03-2015-73
NázevDotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2015.
Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (dále jen zásady ) bylo ke dni uzávěrky 15. února 2015 doručeno 115 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 20 123 268 Kč. 1 žádost byla vyřazena z důvodu administrativního nesouladu se zásadami (pozdní podání). Zbývajících 114 žádosti splňuje administrativní soulad se zásadami, a tudíž byly přijaty k hodnocení s finančním objemem požadavků na dotaci Kraje Vysočina ve výši 20 037 245 Kč. Podle druhu vlastnictví je 36 žádostí obcí, 48 žádostí církví a náboženských společností, 18 žádostí fyzických osob, 1 žádost fyzické osoby podnikající a 12 žádostí jiných právnických osob.
Kraj Vysočina poskytuje systémovou podporu na obnovu kulturních památek již od roku 2004. Do loňského roku byla proinvestována celková částka přes 521 milionů korun, vlastníci vložili přes 273 milionů korun, obce se podílely částkou 81 milionů korun a Kraj Vysočina poskytl dotace v celkové výši 166 milionů korun.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2015 je rozpočtována částka 13 milionů korun a požadavky na dotace tuto částku překračují, bylo přistoupeno k hodnocení jednotlivých žádostí komisí způsobem stanoveným v zásadách. Finanční alokace ve výši 13 milionů korun schválená v rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek na rok 2015 dostačuje pro 77 žádostí ohodnocených
22 - 13 body (žádosti ohodnocené 13 body budou v souladu se zásadami poměrně kráceny z důvodu nedostatečné alokace finančních prostředků). Zbývajících 38 žádostí ohodnocených 12 a méně body a 1 žádost vyřazená z důvodu administrativního nesouladu se zásadami podpořeno nebude.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout
- poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-73, př. 1;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2015-73, př. 3;
- neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-73, př. 2;
V přílohách ZK-03-2015-73, př. 4 a ZK-03-2015-73, př. 5 jsou uvedeny dotace, o kterých již rozhodla rada kraje.
StanoviskaKomise pro hodnocení žádostí
Komise pro hodnocení žádostí doporučuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí a neposkytnutí dotací, které jsou vyhrazeny radě kraje a doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí a neposkytnutí dotací, které jsou vyhrazeny zastupitelstvu kraje dle přiložených materiálů.

Odbor ekonomický
Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, v kapitole Kultura, § 3322 je na poskytování dotací vlastníkům kulturních památek (ÚZ 00041) schválena částka 13 000 tis. Kč.

Odbor informatiky
Dotace jsou evidovány v systému eDotace pod ID ZZ01178.

Rada Kraje Vysočina
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 31. 3. 2015 a usnesením 0621/11/2015/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-73, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2015-73, př. 3;
* neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-73, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz