Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-29

ZK-03-2015-29.doc  ZK-03-2015-29pr01.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíZK-03-2015-29
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Střítež u Bukova
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování silnice III/38511 v k. ú. Střítež u Bukova do vlastnictví obce Střítež a tomu předcházející uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Střítež.
Na OM se obrátila obec Střítež se žádostí o bezúplatný převod silnice III/38511 v k. ú. Střítež u Bukova do svého vlastnictví. Silnice leží na části pozemku par. č. 531/4 v k.ú. Střítež u Bukova, který je vlastnictvím obce Střítež. Dle sdělení obce Kraj Vysočina uvedenou komunikaci v zimě neudržuje a nezbytně nutné opravy včetně prohrnování a posypu v zimním období zajišťuje sama obec. Ta má nyní v plánu rozsáhlejší opravy této komunikace a z tohoto důvodu žádá o převod do svého vlastnictví.
Návrh řešení OM navrhuje silnici včetně součástí a příslušenství darovat do vlastnictví žadatele. Kladně se k darování vyjádřila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Žďár nad Sázavou i ODSH.
Vlastnímu uzavření darovací smlouvy musí předcházet uzavření budoucí darovací smlouvy na převod této komunikace a následné vydání rozhodnutí o vyřazení komunikace ze sítě krajských silnic. Předpokladem pro uzavření budoucí darovací smlouvy je zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu, které proběhlo ve dnech 26. 2. - 30. 3. 2015.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Střítež na převod silnice III/38511 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež.
StanoviskaUsnesením 0339/07/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování silnice III/38511, včetně součástí a příslušenství postavené na části pozemku par. č. 531/4 v k. ú. Střítež u Bukova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Střítež na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/38511, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Žďár nad Sázavou i ODSH souhlasí s darováním silnice III/38511z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Střítež na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/38511, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. srpna 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz