Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-03

ZK-03-2015-03.doc  ZK-03-2015-03pr01.xls  ZK-03-2015-03pr02.xls  ZK-03-2015-03pr03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíZK-03-2015-03
NázevInformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Zpracoval3 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje pro: jednání zastupitelstva kraje č. 3/2015 dne 12. 5. 2015 zpracovali: vedoucí odborů a samostatných oddělení, D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuInformace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu:
Rada kraje v daném období neprojednávala změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. Naposledy se rada kraje zabývala stanovením počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 10. 2. 2015. V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 4. 2015 na 449 zaměstnanců (usnesení číslo 0240/05/2015 RK, RK-05-2015-31). Informace zazněla již na minulém jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Rada kraje v daném období vzala na vědomí informaci ředitele krajského úřadu o dočasném prodloužení pracovních poměrů v souvislosti se schváleným prodloužením realizace projektů administrovaných odborem sociálních věcí. Veškeré náklady spojené s prodloužením daných projektů budou plně hrazeny z rozpočtu projektu, neuznatelným nákladem je příděl do sociálního fondu. Jednalo se o dočasné prodloužení:
* 2 pracovních poměrů s pracovním úvazkem 1,0 do 30. 11. 2015, s obsahovou náplní pracovního místa zaměřeného na administraci projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz II., Transformace ÚSPMP Těchobuz III. a Transformace ÚSP Křižanov II., financovaných z Integrovaného operačního programu;
* 2 pracovních míst do 31. 10. 2015 pro realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III pod registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00086 s obsahovou náplní projektový manažer, metodik projektu a odborný asistent projektu s pracovním úvazkem 1,0 a s obsahovou náplní finanční manažer s pracovním úvazkem 0,3.
Rada kraje vzala tuto informaci na vědomí předloženým materiálem RK-10-2015-39, usnesení č. 0539/10/2015/RK.
* 4 pracovních poměrů s pracovním úvazkem 1,0 do 31. 10. 2015, v souvislosti se zabezpečením chodu projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina a personálním posílením úseku sociálně-právní ochrany dětí;
* 2 pracovních poměrů s pracovním úvazkem 1,0 do 31. 10. 2015, z důvodu administrativního zabezpečení pokračování některých klíčových aktivit projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina ;
* 3 pracovních poměrů s pracovním úvazkem 1,0, 0,6 a 0,6 do 30. 9. 2015, z důvodu administrativního zabezpečení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje a zajištění provozu Family Pointu.
Rada kraje vzala tuto informaci na vědomí předloženým materiálem RK-11-2015-71, usnesení č. 0623/11/2015/RK.

Organizační struktura krajského úřadu uvedená v příloze č. 1 tohoto materiálu
(ZK-02-2015-03, př. 1) je dle stavu ke dni 1. 4. 2015. Tabulkových pracovních míst je na krajském úřadě ve sledovaném období 449, z toho obsazených s výhledem k 1. 5. 2015 je 440 pracovních míst. Na obsazení ostatních 9 pracovních míst buď probíhají či proběhla výběrová řízení a čeká se na nástup zaměstnanců anebo jsou v přípravě jednání o vyhlášení výběrových řízení.

Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 24. 4. 2015.

Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-03-2015-03, př. 2).
Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

Informace týkající se činnosti krajského úřadu:
Textová informace o hlavních záležitostech zpracovávaných Krajským úřadem Kraje Vysočina za období od 24. 3. 2015 do 24. 4. 2015 s výhledem do 12. 5. 2015 je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-03-2015-03, př. 3).
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 12. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz