Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-82

ZK-03-2015-82.doc
Číslo materiálu82
Číslo jednacíZK-03-2015-82
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka části zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí části splátky zápůjčky od Domova Ždírec, příspěvkové organizace. Zápůjčka byla poskytnuta Domovu Ždírec, příspěvkové organizaci na základě Smlouvy o zápůjčce schválené usnesením č. 0055/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 k realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované .
Dne 20. 4. 2015 byla na základě výše uvedené smlouvy připsána na účet kraje část splátky zápůjčky od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, ve výši 35 177,14 Kč. Jedná se o finanční prostředky ve výši schválené předložené monitorovací zprávy.
Cílem projektu je dílčími opatřeními zkvalitnit pobytové sociální služby v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku, a to formou realizace pilotních opatření dle nejlepších inovativních přístupů realizovaných na území Dolního Rakouska a Kraje Vysočina. Spolupráce by měla vyústit v realizaci konkrétních aktivit pro zlepšení kvality života seniorů, handicapovaných osob nebo zvyšování kompetencí organizací poskytující stacionární služby.
Celkové způsobilé výdaje projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované jsou ve výši 172 098 EUR (tj. 4 730 000 Kč), finanční spoluúčast Domova Ždírec, příspěvkové organizace je ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 17 209,8 EUR (tj. 473 000 Kč).
S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhl Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 35 177,14 Kč, ORG 431670 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
StanoviskaRada kraje usnesením č. 0818/14/2015/RK ze dne 28. 4. 2015
doporučila
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 35 177,14 Kč, v souvislosti s přijetím části splátky zápůjčky od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 35 177,14 Kč, v souvislosti s přijetím části splátky zápůjčky od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz