Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-13

ZK-03-2015-13.doc  ZK-03-2015-13pr01.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-03-2015-13
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMezi připravované stavební akce Kraje Vysočina je zařazena stavební akce II/353 Počítky - odvodnění komunikace . Současně se předpokládá i realizace akce Chodník u silnice II/353 Počítky , stavebníkem je obec Počítky. Stavební práce jsou zpracovanou projektovou dokumentací členěny pro jednotlivé investory tj. Kraj Vysočina (rekonstrukce komunikace, odvodnění komunikace) a obec Počítky (chodník, lávka přes potok Pernička). Společný postup zadavatelů umožní lepší návaznost prováděných stavebních prací. Financování plnění veřejné zakázky je předpokládáno z rozpočtu kraje.
Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem sdružených zadavatelů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky , rozhodnout uzavřít s obcí Počítky smlouvu o společném postupu zadavatelů, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz ZK-03-2015-13, př. 1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných stavebních prací bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 24 a § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaRada kraje usnesením 0795/14/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky dle materiálu RK-14-2015-40, pr01.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky dle materiálu ZK-03-2015-13, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz