Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-69

ZK-03-2015-69.doc  ZK-03-2015-69pr01.pdf  ZK-03-2015-69pr02.pdf  ZK-03-2015-69pr03.pdf
Číslo materiálu69
Číslo jednacíZK-03-2015-69
NázevFOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015
Zpracoval K. Lysová, J. Albrechtová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší schválení navržených podpor z grantového programu Jednorázové akce 2015. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2015 dne 27. 1. 2015 usnesením
č. 0055/01/2015/ZK vyhlásilo grantový program na podporu jednorázových volnočasových
a sportovních aktivit JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015. Celkový objem finančních prostředků grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015 je 1 200 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo podáno celkem 170 žádostí, z toho 49 žádostí bylo navrženo řídícím výborem na vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 121 žádostí bylo členy řídícího výboru hodnoceno. Členové řídícího výboru navrhli k poskytnutí dotace v plné výši 62 žádostí v celkovém objemu 1 186 655 Kč. Zůstatek alokace je 13 345 Kč.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je předkládán návrh řídícího výboru na poskytnutí dotace v rámci grantového programu Jednorázové akce 2015 celkem 18 projektům v celkové výši podpory 297 625 Kč dle materiálu ZK-03-2015-69, př. 1.
O poskytnutí dotace subjektům uvedeným v materiálu ZK-03-2014-69, př. 1 přísluší rozhodnout zastupitelstvu kraje podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Subjektům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-69, př. 2 řídící výbor navrhuje dotaci neposkytnout, protože zaslané projekty nedosáhly dostatečného bodového hodnocení a na základě hlasování řídicího výboru byly vyřazeny; další žádosti byly řídicím výborem z hodnocení vyřazeny z důvodu formálního nesouladu.
Současně OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty, kterým byla navržena podpora řídícím výborem, dle materiálu ZK-03-2015, př. 3.
StanoviskaUsnesení č. 0769/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2015-16, př. 1;
* neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2015-16, př. 3;
rozhoduje
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-14-2015-16, př. 5 a RK-14-2015-16, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2015-16, př. 2;
* neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2015-16, př. 4;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2015-16, př. 7.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2015-69, př. 1;
* neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2015-69, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-69, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz