Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 3/2015

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2015 konaného dne 12. 5. 2015 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 40 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 12. 5. 2015;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2015
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné, omluvil pozdější příchod V. Kodeta, L. Brože a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 38 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. M. Kašparů, L. Joukl, J. Kasal, F. Bradáč, V. Kaňkovský.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 95. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina do programu jednání.
Dále byl předložen návrh na stažení bodu 47. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice z programu jednání (Zdrojové materiály: ZK-03-2015-47.doc, ZK-03-2015-47, př. 1, ZK-03-2015-47, př. 2, ZK-03-2015-47, př. 3, ZK-03-2015-47, př. 4, ZK-03-2015-47, př. 5, ZK-03-2015-47, př. 6).
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2015
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 5. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2015
 6. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
 7. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
 8. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015
 9. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014
 10. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
 12. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 13. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
 14. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Nová Buková
 15. Darování pozemků v k. ú. a obci Netín
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 17. Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
 18. Koupě pozemků v k. ú. Chotěboř a v k. ú. Horní Paseka
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rybníček u Habrů
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3491 Chlumek - průjezdní úsek
 21. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0358/05/2009/ZK
 22. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0028/01/2011/ZK
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0512/06/2014/ZK
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0336/05/2007/ZK, ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0408/05/2011/
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice
 26. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0374/05/2010/ZK
 27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0190/03/2010/ZK
 28. Darování pozemků - k. ú. Polná
 29. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Střítež u Bukova
 30. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
 31. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
 32. Darování silnice III/15226 a pozemků silnicí zastavěných - k. ú. Moravské Budějovice, k. ú. Vranín
 33. Darování pozemků v k. ú. Přáslavice a obci Samšín
 34. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
 35. Darování částí pozemku v k. ú. a obci Číhošť
 36. Majetkoprávní vypořádání částí pozemků v k. ú. a obci Číhalín
 37. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 nabytí pozemků
 38. Výkup pozemků v k. ú. Vlčetín a obci Žirovnice
 39. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci dokončení stavby II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
 40. Výkup pozemků v k. ú. a obci Světnov
 41. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
 42. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 43. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
 44. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
 45. Darování silnice III/41014 včetně zastavěného pozemku - k. ú. Louka u Jemnice
 46. Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou a prohlášení pro ČR, Správu železniční dopravní cesty
 1. Majetkoprávní příprava - návrh vypořádání pozemků a staveb po ukončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
 2. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova - změna usnesení 0119/02/2015/ZK
 3. Darování inženýrských objektů vybudovaných v rámci stavby výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3483 Větrný Jeníkov - průjezdní úsek
 5. Darování silnice III/34523 včetně zastavěného pozemku - k. ú. Nová Ves u Chotěboře
 6. Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 128-013
 7. Prodej pozemků v k. ú. Tis u Habrů, obec Tis
 8. Přijetí daru pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
 9. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3519 v k. ú. Radošov
 10. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Číměř nad Jihlavou
 12. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
 13. Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2014
 14. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 15. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2015
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
 19. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 21. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2015
 22. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015
 23. Změny ve školském rejstříku
 24. Změny ve zřizovacích listinách
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2015 (ISS 2015)
 26. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určené na realizaci projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
 28. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 29. Fond Vysočiny - projekt FV00972.0031
 30. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014
 31. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015
 32. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015
 33. Návrh na poskytnutí dotace pro Háta, o.p.s., na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 34. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka části zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
 36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - žádost o předfinancování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
 37. Návrh na udělení ceny Podnik přátelský rodině 2014
 38. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. - nevrácení nevyúčtované části zálohy poskytnuté dle Smlouvy o zajištění sociální služby ze dne 23. 4. 2013
 39. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2015 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 40. Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech
 41. Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity
 42. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
 43. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015
 44. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2015
 45. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2015
 46. FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2015
 47. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2015
 48. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 49. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0175/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Marie Černá, Věra Buchtová.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0176/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Marii Černou a Věru Buchtovou ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2015.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
Na zasedání se dostavil V. Kodet. J. Běhounek předložil zastupitelům pravidelnou zprávu o činnosti rady kraje a otevřel rozpravu.
O. Benc požádal o vyjádření k následujícím bodům:
 • Podpora spolupráce základních a středních škol (RK-09-2015-10.doc)
 • Posouzení Studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov z hlediska zájmů Kraje Vysočina (RK-11-2015-51.doc)
 • Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty (RK-12-2015-29.doc)
 • Stanovení cílových úkolů řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (RK-12-2015-31.doc)
 • Výběrové řízení na ředitelku/ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, rozpočtové opatření na kapitole Kultura (RK-12-2015-53.doc)
 • Členský příspěvek Asociaci krajů ČR - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje (RK-13-2015-12.doc)
M. Houška se zajímal o doplňující informace týkající se materiálu:
 • Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1 (RK-10-2015-21.doc)
M. Vystrčil vznesl požadavek na pravidelné zasílání zápisů z jednání pracovní skupiny řešící budoucí možnou nezaměstnanost na bystřicku v souvislosti s plánovaným útlumem těžby.
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Fialová, M. Hyský, M. Kružíková.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0177/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-02.doc, ZK-03-2015-02, př. 1, ZK-03-2015-02, př. 2, ZK-03-2015-02, př. 3, ZK-03-2015-02, př. 4, ZK-03-2015-02, př. 5

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Na zasedání se dostavil L. Brož. Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil zastupitelstvo kraje s činností krajského úřadu v uplynulém období.
O. Benc požádal o upřesnění úkolů vyplývajících pro Kraj Vysočina z aktualizace Plánu územního rozvoje ČR. Současně se zajímal o stručné zhodnocení pilotního ověřování jednotného přijímacího řízení.
M. Houška vznesl dotaz týkající se plánované analýzy dopravní obslužnosti.
Z. Kadlec společně s J. Fialovou, M. Hyským a P. Krčálem zodpověděli vznesené dotazy, současně přislíbili zpracovat upřesňující písemná vyjádření.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0178/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-03.doc, ZK-03-2015-03, př. 1, ZK-03-2015-03, př. 2, ZK-03-2015-03, př. 3

04. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu zajištění úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0179/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o ručení dle materiálu ZK-03-2015-04, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-04.doc, ZK-03-2015-04, př. 1, ZK-03-2015-04, př. 2, ZK-03-2015-04, př. 3, ZK-03-2015-04, př. 4, ZK-03-2015-04, př. 5

05. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2015
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělení medailí Kraje Vysočina navrženým kandidátům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0180/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-05.doc, ZK-03-2015-05, př. 1, ZK-03-2015-05, př. 2

06. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Zásad.
D. Oulehla tlumočil zastupitelům doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0181/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 dle materiálu ZK-03-2015-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-06.doc, ZK-03-2015-06, př. 1, ZK-03-2015-06, př. 2

07. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.
J. Fischerová, M. Vystrčil a M. Houška vyjádřili svá stanoviska ke způsobu zpracování předložených Zásad a doporučili odložení tohoto materiálu z programu jednání z důvodu jejich dopracování.
Z. Kadlec okomentoval vznesené připomínky.
Zastupitelstvo kraje následně hlasovalo o protinávrhu na stažení materiálu.
Protinávrh nebyl přijat. Pro 17 hlasy, proti 16, zdrželi se 4.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0182/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle ZK-03-2015-07, př. 1.
odpovědnost: ředitele krajského úřadu
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 2, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-07.doc, ZK-03-2015-07, př. 1

08. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s pravidelnou zprávou o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0183/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015 dle materiálu ZK-03-2015-08, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-08.doc, ZK-03-2015-08, př. 1

09. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014 a předložil doplňující dokument k příloze č. 3.
M. Plodík sdělil přítomným zastupitelům doporučující stanovisko finančního výboru.
M. Vystrčil doporučil úpravu přílohy č. 3 z důvodu předpokládané změny smlouvy a jejího rozšíření o předložený dokument (ZK-03-2015-09, př. 3a). Současně požádal o upřesnění způsobu hospodaření v případě finanční podpory Klubu rychlobruslařských sportů. Otevřel také otázku možné budoucí systémové podpory.
R. Černý vznesl dotaz k podpoře kraje ve věci plánované výstavby rychlobruslařské haly.
V. Novotný zodpověděl vznesené dotazy a akceptoval navrhované rozšíření přílohy č. 3.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0184/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje:
schvaluje
zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout:
 • finanční dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČO 71226401 ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 2;
 • dotaci Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o.s., IČO 00529672 ve výši 3 400 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 3upr1;
 • finanční dar Klubu rychlobruslařských sportů, IČO 48135551 ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 4;
 • finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 5;
 • dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260 (pro Oblastní charitu Třebíč) ve výši 5 000 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 6;
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-09.doc, ZK-03-2015-09, př. 1, ZK-03-2015-09, př. 2, ZK-03-2015-09, př. 3, ZK-03-2015-09, př. 4, ZK-03-2015-09, př. 5, ZK-03-2015-09, př. 5a, ZK-03-2015-09, př. 6

10. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0185/03/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-10.doc, ZK-03-2015-10, př. 1, ZK-03-2015-10, př. 2

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil. J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0186/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 566S/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 za podmínek v ní uvedených dle materiálu ZK-03-2015-11, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-11.doc, ZK-03-2015-11, př. 1

12. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o vrácení části dotace a schválení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0187/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uhradit částku ve výši 25 591 849,15 Kč dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje Pelhřimov, 5. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 5 945 983,80 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet III/03810 Hesov mosty ev. č. 03810 006, 007, 008, související s vratkou části dotace ve výši 4 692 838,16 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje Pelhřimov, 3. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 14 953 027,19 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 20. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-12.doc, ZK-03-2015-12, př. 1

13. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0188/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky dle materiálu ZK-03-2015-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-13.doc, ZK-03-2015-13, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 14 46, 48 - 58 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Nová Buková
Usnesení 0189/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Nová Buková na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-14.doc, ZK-03-2015-14, př. 1

15. Darování pozemků v k. ú. a obci Netín
Usnesení 0190/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1520/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 a par. č. 1520/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m2 oddělené geometrickým plánem č. 369-76/2014 z pozemku par. č. 1520/1, pozemky par. č. 1509/64 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, par. č. 1509/65 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2, par. č. 1509/66 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 463 m2 a par. č. 1509/67 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 368-76/2014 z pozemků par. č. 1509/37 a par. č. 1509/45 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;
schvaluje
dodatek č. 1260 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-15.doc, ZK-03-2015-15, př. 1, ZK-03-2015-15, př. 2, ZK-03-2015-15, př. 2a, ZK-03-2015-15, př. 2b

16. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0191/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl „b“ o výměře 42 m2, díl „c“ o výměře 6 m2, díl „g“ o výměře 16 m2, díl „k“ o výměře 42 m2, díl „s“ o výměře 1 m2, díl „e“ o výměře 6 m2, díl „m“ o výměře 2 m2 a díl „t“ o výměře 20 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2816-215/2014 z pozemků par. č. 3408/6 a par. č. 3432/25 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
schvaluje
dodatek č. 1261 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-16.doc, ZK-03-2015-16, př. 1, ZK-03-2015-16, př. 2, ZK-03-2015-16, př. 2a

17. Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
Usnesení 0192/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1675/3 ost. plocha, silnice o výměře 230 m2 v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou, obec Nová Ves u Světlé z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Světlé;
schvaluje
dodatek č. 1262 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2015-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-17.doc, ZK-03-2015-17, př. 1, ZK-03-2015-17, př. 2

18. Koupě pozemků v k. ú. Chotěboř a v k. ú. Horní Paseka
Usnesení 0193/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemek par. č. 4491/5 ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2 v k. ú. a obci Chotěboř a pozemek par. č. 1458/46 ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2 v k. ú. a obci Horní Paseka z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, do vlastnictví Kraje Vysočina za celkovou kupní cenu 11 400 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-18, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1263 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-18.doc, ZK-03-2015-18, př. 1, ZK-03-2015-18, př. 2, ZK-03-2015-18, př. 3, ZK-03-2015-18, př. 3a

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rybníček u Habrů
Usnesení 0194/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 79-695/2011, 85-1295/2012 a 78-1316/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 1, tab. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybníček;
 • nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 1, tab. 2 z vlastnictví obce Rybníček do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt nově oddělený pozemky dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 2 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • bezúplatně nabýt nově oddělený pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 3 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha IČ 697 97 111, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1264 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 5;
 • dodatek č. 1265 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 6;
 • dodatek č. 1266 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 7;
 • dodatek č. 1267 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 8.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-19.doc, ZK-03-2015-19, př. 1, ZK-03-2015-19, př. 2, ZK-03-2015-19, př. 3, ZK-03-2015-19, př. 4, ZK-03-2015-19, př. 4a, ZK-03-2015-19, př. 4b, ZK-03-2015-19, př. 4c, ZK-03-2015-19, př. 5, ZK-03-2015-19, př. 6, ZK-03-2015-19, př. 7, ZK-03-2015-19, př. 8

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3491 Chlumek - průjezdní úsek
Usnesení 0195/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-20, př. 1 v k. ú. Chlumek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Chlumek;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-20, př. 2 v k. ú. Chlumek z vlastnictví obce Chlumek do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1268 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-20, př. 3;
 • dodatek č. 1269 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-20, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-20.doc, ZK-03-2015-20, př. 1, ZK-03-2015-20, př. 2, ZK-03-2015-20, př. 3, ZK-03-2015-20, př. 4, ZK-03-2015-20, př. 5, ZK-03-2015-20, př. 5a

21. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0358/05/2009/ZK
Usnesení 0196/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0358/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 tak, že materiál ZK-05-2009-49, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-21.doc

22. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0028/01/2011/ZK
Usnesení 0197/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0028/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 tak, že materiál ZK-01-2011-26, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-22.doc, ZK-03-2015-22, př. 1

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0512/06/2014/ZK
Usnesení 0198/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0512/06/2014/ZK tak, že materiál ZK-03-2008-24, př. 1upr1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-23.doc, ZK-03-2015-23, př. 1

24. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0336/05/2007/ZK, ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0408/05/2011/
Usnesení 0199/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0336/05/2007/ZK, ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0408/05/2011/ZK tak, že materiál ZK-05-2007-59, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-24.doc, ZK-03-2015-24, př. 1

25. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice
Usnesení 0200/03/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-25.doc, ZK-03-2015-25, př. 1, ZK-03-2015-25, př. 2, ZK-03-2015-25, př. 2a

26. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0374/05/2010/ZK
Usnesení 0201/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0374/05/2010/ZK ze dne 21. 9. 2010 tak, že materiál ZK-05-2010-46, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-26.doc, ZK-03-2015-26, př. 1

27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0190/03/2010/ZK
Usnesení 0202/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0190/03/2010/ZK ze dne 15. 5. 2010 tak, že materiál ZK-03-2010-32, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-27.doc, ZK-03-2015-27, př. 1

28. Darování pozemků - k. ú. Polná
Usnesení 0203/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky st. par. č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2 a st. par. č. 722 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. července 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-28.doc, ZK-03-2015-28, př. 1

29. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Střítež u Bukova
Usnesení 0204/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Střítež na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/38511, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. srpna 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-29.doc, ZK-03-2015-29, př. 1

30. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
Usnesení 0205/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 1612/2 a par. č. 1612/4 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-30, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1271 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-30.doc, ZK-03-2015-30, př. 1, ZK-03-2015-30, př. 2, ZK-03-2015-30, př. 3

31. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
Usnesení 0206/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1391/2 o výměře 39 m2 oddělený z pozemků par. č. 1391/1, par. 1391/2 a par. č. 1391/3, pozemek par. č. 1391/4 o výměře 39 m2 oddělený z pozemku par. č. 1391/4 a pozemek par. č. 1391/9 o výměře 39 m2 oddělený z pozemku par. č. 1391/9 dle geometrického plánu č. 220-109/2013 v katastrálním území Střížov, pozemek par. č. 802/26 o výměře 1 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/26, pozemek par. č. 802/27 o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/22 a pozemek par. č. 802/28 o výměře 30 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/23 dle geometrického plánu č. 95109/2013 v katastrálním území Komárovice u Jihlavy a stavbu nově vybudovaných nástupišť autobusových zastávek v ceně 128 090,79 Kč včetně DPH z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;
schvaluje
dodatek č. 1272 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-31.doc, ZK-03-2015-31, př. 1, ZK-03-2015-31, př. 2

32. Darování silnice III/15226 a pozemků silnicí zastavěných - k. ú. Moravské Budějovice, k. ú. Vranín
Usnesení 0207/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem
 • úseky silnice III/15226 v rozsahu od křižovatky se silnicí II/152 po křižovatku se silnicí III/15225 a od křižovatky se silnicí III/15116 po křižovatku se silnicí III/15115, tj. staničení km 0,000 3,483 a 3,926 6,610 se všemi součástmi a příslušenstvím;
 • pozemky par. č. 4214/10- ost. plocha, silnice o výměře 7 860 m2, par. č. 5194/1 ost. plocha, ost. Komunikace o výměře 50 m2, par. č. 4214/1 ost. plocha, silnice o výměře 20 712 m2, par. č. 4219/2 ost. plocha, silnice o výměře 10 434 m2, nově oddělený pozemek par. č. 4157/14 ost. plocha, silnice o výměře 10 391 m2, oddělený dle GP č. 2635-7347/2015 z pozemku par. č. 4157/6 vše v k. ú. a obci Moravské Budějovice;
 • pozemky par. č. 1434 ost. plocha, silnice o výměře 1 039 m2 a par. č. 1480 ost. plocha, silnice o výměře 15 700 m2 oba v k. ú. Vranín a obci Moravské Budějovice
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice,
schvaluje
dodatek č. 1273 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-32.doc, ZK-03-2015-32, př. 1, ZK-03-2015-32, př. 2

33. Darování pozemků v k. ú. Přáslavice a obci Samšín
Usnesení 0208/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 791/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 711 m2 a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci par. č. PK 791/1, díl 2 o výměře 5814 m2 v k. ú. Přáslavice a obci Samšín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Samšín;
schvaluje
Dodatek č. 1274 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-33.doc, ZK-03-2015-33, př. 1, ZK-03-2015-33, př. 2, ZK-03-2015-33, př. 2a

34. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
Usnesení 0209/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatně pozemky par. č. 4271/12 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 42 m2 a par. č. 4271/14 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 69 m2 v k. ú. Telč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-34.doc, ZK-03-2015-34, př. 1

35. Darování částí pozemku v k. ú. a obci Číhošť
Usnesení 0210/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle geometrického plánu č. 264-55/2014 nově utvořené díly „a“ o výměře 155 m2, „b“ o výměře 153 m2 a „c“ o výměře 262 m2 oddělené z pozemku par. č. 1268 v k. ú. a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť;
schvaluje
Dodatek č. 1275 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-35.doc, ZK-03-2015-35, př. 1, ZK-03-2015-35, př. 2

36. Majetkoprávní vypořádání částí pozemků v k. ú. a obci Číhalín
Usnesení 0211/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem dle geometrického plánu č. 295-6301/2014 nově utvořený díl „b“ o výměře 678 m2, který byl oddělen z pozemku par. č. 1458/2 a slučuje se do pozemku par. č. 1442/8, vše v k. ú. a obci Číhalín, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhalín;
 • nabýt darem dle geometrického plánu č. 295-6301/2014 nově utvořený díl „d“ o výměře 17 m2, který byl oddělen z pozemku par. č. 1442/8 a slučuje se do pozemku par. č. 1458/2, vše v k. ú. a obci Číhalín, z vlastnictví obce Číhalín do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 1276 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-36.doc, ZK-03-2015-36, př. 1, ZK-03-2015-36, př. 2

37. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 nabytí pozemků
Usnesení 0212/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2488/30 - lesní pozemek o výměře 185 m2 dle geometrického plánu č. 2059-2/2013 oddělený z pozemku par. č. 2488/1 a pozemek par. č. 2470 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 316 m2, oba v k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01, IČ 002 95 647 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-37.doc, ZK-03-2015-37, př. 1

38. Výkup pozemků v k. ú. Vlčetín a obci Žirovnice
Usnesení 0213/03/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-38.doc, ZK-03-2015-38, př. 1, ZK-03-2015-38, př. 2, ZK-03-2015-38, př. 3, ZK-03-2015-38, př. 3a, ZK-03-2015-38, př. 3b

39. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci dokončení stavby II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
Usnesení 0214/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti a Povodím Vltavy, s. p. na straně povinného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti na část pozemku par. č. 4965/1 v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice spočívající v právu strpět „Technické vybavení mostu“ a v právu vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav „Technického vybavení mostu“ za jednorázovou úhradu 10 000 Kč + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-39.doc, ZK-03-2015-39, př. 1

40. Výkup pozemků v k. ú. a obci Světnov
Usnesení 0215/03/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-40.doc, ZK-03-2015-40, př. 1, ZK-03-2015-40, př. 2

41. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
Usnesení 0216/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-41, př. 1 z vlastnictví obce Rozsochatec se sídlem Rozsochatec 97, IČ 002 95 647 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-41, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochatec se sídlem Rozsochatec 97, IČ 002 95 647;
schvaluje
dodatek č. 1279 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-41, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-41.doc, ZK-03-2015-41, př. 1, ZK-03-2015-41, př. 2, ZK-03-2015-41, př. 3, ZK-03-2015-41, př. 4

42. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0217/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2015-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-42.doc, ZK-03-2015-42, př. 1

43. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most
ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
Usnesení 0218/03/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-43.doc, ZK-03-2015-43, př. 1

44. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
Usnesení 0219/03/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-44.doc, ZK-03-2015-44, př. 1

45. Darování silnice III/41014 včetně zastavěného pozemku - k. ú. Louka u Jemnice
Usnesení 0220/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem silnici III/41014 o celkové délce 1,409 km, včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1301/1 - ost. plocha, silnice o výměře 13 249 m2 v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnice;
schvaluje
dodatek č. 1280 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2015-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-45.doc, ZK-03-2015-45, př. 1, ZK-03-2015-45, př. 2

46. Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou a prohlášení pro ČR, Správu železniční dopravní cesty
Usnesení 0221/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
vydat prohlášení v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-46, př. 1 v souvislosti s přípravou převodu pozemku par. č. 1641/32 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-46.doc, ZK-03-2015-46, př. 1, ZK-03-2015-46, př. 2

48. Majetkoprávní příprava - návrh vypořádání pozemků a staveb po ukončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
Usnesení 0222/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš PSČ 595 01, IČ 002 95 647 na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovitosti v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-48, př. 1 v k. ú. Velká Bíteš;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Křoví se sídlem Křoví 32, Křoví, PSČ 594 54, IČ 005 45 406 na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovitosti v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-48, př. 2 v k. ú. Křoví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-48.doc, ZK-03-2015-48, př. 1, ZK-03-2015-48, př. 2, ZK-03-2015-48, př. 3

49. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova - změna usnesení 0119/02/2015/ZK
Usnesení 0223/03/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-49.doc, ZK-03-2015-49, př. 1

50. Darování inženýrských objektů vybudovaných v rámci stavby výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích
Usnesení 0224/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem tyto inženýrské objekty v k.ú. Moravské Budějovice:
 • Vodovodní přípojka v délce 61,75 m na pozemku par.č. 2087/8;
 • Pilířek plynoměru na pozemku par.č. 2087/8;
 • Rozvody NN a chráničky slaboproudu na pozemcích par.č. 2087/8, par.č. 2087/7 a par. č. 2087/11:
 • NN od EM pilíře v délce 70 m,
 • Chráničky pro semafory HZS v délce 80 m,
 • Chránička pro propojení RACKů HZS zakončené šachtou v délce 4 m,
 • Chránička pro optiku v délce 34 m
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-50.doc, ZK-03-2015-50, př. 1, ZK-03-2015-50, př. 2

51. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3483 Větrný Jeníkov - průjezdní úsek
Usnesení 0225/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 4 v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 5 v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví městyse Větrný Jeníkov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést úplatně pozemek dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví fyzické osoby za kupní cenu v místě a čase obvyklou 100 Kč/m2;
schvaluje
 • dodatek č. 1283 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 1;
 • dodatek č. 1284 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 2;
 • dodatek č. 1285 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-51.doc, ZK-03-2015-51, př. 1, ZK-03-2015-51, př. 2, ZK-03-2015-51, př. 3, ZK-03-2015-51, př. 4, ZK-03-2015-51, př. 5, ZK-03-2015-51, př. 6, ZK-03-2015-51, př. 7, ZK-03-2015-51, př. 7a

52. Darování silnice III/34523 včetně zastavěného pozemku - k. ú. Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 0226/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem silnici III/34523 o celkové délce 0,666 km včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 2176/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 245 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
schvaluje
dodatek č. 1286 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2015-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. srpna 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-52.doc, ZK-03-2015-52, př. 1, ZK-03-2015-52, př. 2

53. Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 128-013
Usnesení 0227/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a budoucího oprávněného a Povodím Moravy, s.p., na straně pronajímatele a budoucího povinného smlouvu nájemní a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na část pozemku par. č. 3222/1 o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-53.doc, ZK-03-2015-53, př. 1, ZK-03-2015-53, př. 2

54. Prodej pozemků v k. ú. Tis u Habrů, obec Tis
Usnesení 0228/03/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. září 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-54.doc, ZK-03-2015-54, př. 1, ZK-03-2015-54, př. 2

55. Přijetí daru pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 0229/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 411-314/2014 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře v rozsahu materiálu ZK-03-2015-55, př. 1, z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1288 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-55, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-55.doc, ZK-03-2015-55, př. 1, ZK-03-2015-55, př. 2, ZK-03-2015-55, př. 3, ZK-03-2015-55, př. 3a, ZK-03-2015-55, př. 3b

56. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3519 v k. ú. Radošov
Usnesení 0230/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-56, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-56.doc, ZK-03-2015-56, př. 1, ZK-03-2015-56, př. 2

57. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0231/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1289 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-57.doc, ZK-03-2015-57, př. 1

58. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Číměř nad Jihlavou
Usnesení 0232/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2015-58, př. 1 v k. ú. Číměř nad Jihlavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číměř;
 • nabýt darem pozemek dle materiálu ZK-03-2015-58, př. 2 v k. ú. Číměř nad Jihlavou z vlastnictví obce Číměř do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1290 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu , ZK-03-2015-58, př. 3;
 • dodatek č. 1291 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-58, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-58.doc, ZK-03-2015-58, př. 1, ZK-03-2015-58, př. 2, ZK-03-2015-58, př. 3, ZK-03-2015-58, př. 4, ZK-03-2015-58, př. 5

59. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu schválit aktualizované znění daných Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0233/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2015-59, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-59.doc, ZK-03-2015-59, př. 1, ZK-03-2015-59, př. 2

60. Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2014
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2014 fyzickým osobám. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0234/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2014 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2015-60, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2015-60, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-60.doc, ZK-03-2015-60, př. 1, ZK-03-2015-60, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 61, 62, současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

61. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Usnesení 0235/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2015-61, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-03-2015-61, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-61, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-61.doc, ZK-03-2015-61, př. 1, ZK-03-2015-61, př. 2

62. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2015
Usnesení 0236/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-62.doc, ZK-03-2015-62, př. 1, ZK-03-2015-62, př. 2, ZK-03-2015-62, př. 3, ZK-03-2015-62, př. 4, ZK-03-2015-62, př. 5

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 63 72 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015
Usnesení 0237/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 8 190 928 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-03-2015-63, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 260 558 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-03-2015-63, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-63.doc, ZK-03-2015-63, př. 1, ZK-03-2015-63, př. 2

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015
Usnesení 0238/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2015-64, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2015-64, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-64.doc, ZK-03-2015-64, př. 1, ZK-03-2015-64, př. 2, ZK-03-2015-64, př. 3, ZK-03-2015-64, př. 4

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0239/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 1 927 400 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 512 000 Kč na rok 2015 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-65.doc

66. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
Usnesení 0240/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2015 v celkové výši 3 587 557 Kč dle materiálu ZK-03-2015-66, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-66, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-66.doc, ZK-03-2015-66, př. 1, ZK-03-2015-66, př. 2, ZK-03-2015-66, př. 3, ZK-03-2015-66, př. 4

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0241/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014 v celkové výši 879 582 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2015-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-67.doc, ZK-03-2015-67, př. 1

68. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2015
Usnesení 0242/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-68.doc, ZK-03-2015-68, př. 1, ZK-03-2015-68, př. 2, ZK-03-2015-68, př. 3

69. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015
Usnesení 0243/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-69.doc, ZK-03-2015-69, př. 1, ZK-03-2015-69, př. 2, ZK-03-2015-69, př. 3

70. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0244/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-03-2015-70, př. 1, kódy 1A, 1B, 3A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 5. 2015 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-70.doc, ZK-03-2015-70, př. 1

71. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0245/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu ZK-03-2015-71, př. 1;
 • Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Senožaty 199 dle materiálu ZK-03-2015-71, př. 2;
 • Dodatek č. 26 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-03-2015-71, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 1. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-71.doc, ZK-03-2015-71, př. 1, ZK-03-2015-71, př. 2, ZK-03-2015-71, př. 3

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2015 (ISS 2015)
Usnesení 0246/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 450 000 Kč HC Dukla Jihlava s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2015-72, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-72.doc, ZK-03-2015-72, př. 1, ZK-03-2015-72, př. 2, ZK-03-2015-72, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 74 79 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určené na realizaci projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
Usnesení 0247/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 297 868,13 Kč v souvislosti s vratkou první splátky zápůjčky poskytnuté na předfinancování projektu „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 30. 05. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-74.doc, ZK-03-2015-74, př. 1

75. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0248/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-75, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2015-75, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-75.doc, ZK-03-2015-75, př. 1, ZK-03-2015-75, př. 2, ZK-03-2015-75, př. 3, ZK-03-2015-75, př. 4

76. Fond Vysočiny - projekt FV00972.0031
Usnesení 0249/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00972.0031 dle materiálu ZK-03-2015-76, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-76.doc, ZK-03-2015-76, př. 1, ZK-03-2015-76, př. 2, ZK-03-2015-76, př. 3

77. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014
Usnesení 0250/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014 dle materiálu ZK-03-2015-77, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-77.doc, ZK-03-2015-77, př. 1, ZK-03-2015-77, př. 2

78. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015
Usnesení 0251/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-78, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2015-78, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-78, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-78.doc, ZK-03-2015-78, př. 1, ZK-03-2015-78, př. 2, ZK-03-2015-78, př. 3, ZK-03-2015-78, př. 4, ZK-03-2015-78, př. 5

79. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015
Usnesení 0252/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2015“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-79, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2015-79, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2015“ žadateli uvedenému v materiálu ZK-03-2015-79, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-79.doc, ZK-03-2015-79, př. 1, ZK-03-2015-79, př. 2, ZK-03-2015-79, př. 3, ZK-03-2015-79, př. 4, ZK-03-2015-79, př. 5

73. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0253/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-73, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2015-73, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-73, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 2, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-73.doc, ZK-03-2015-73, př. 1, ZK-03-2015-73, př. 2, ZK-03-2015-73, př. 3, ZK-03-2015-73, př. 4, ZK-03-2015-73, př. 5

80. Návrh na poskytnutí dotace pro Háta, o.p.s., na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci poskytovateli sociálních služeb Háta. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0254/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro Háta, o.p.s., IČO: 28861094, na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka ve výši 1 564 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb dle materiálu ZK-03-2015-80, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2015-80, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb o částku 1 564 000 Kč při současném snížení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 564 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-80.doc, ZK-03-2015-80, př. 1

81. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vyhlásit Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0255/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015 dle materiálu ZK-03-2015-81, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-81.doc, ZK-03-2015-81, př. 1

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka části zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0256/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 35 177,14 Kč, v souvislosti s přijetím části splátky zápůjčky od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Handicap Fit zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-82.doc

83. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - žádost o předfinancování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0257/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina v celkové výši max. 2 500 000 Kč na předfinancování projektu; finanční prostředky budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-83.doc

84. Návrh na udělení ceny Podnik přátelský rodině 2014
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělit cenu Podnik přátelský rodině 2014 v jednotlivých kategoriích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0258/03/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSV
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-84.doc, ZK-03-2015-84, př. 1, ZK-03-2015-84, př. 2

85. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. - nevrácení nevyúčtované části zálohy poskytnuté dle Smlouvy o zajištění sociální služby ze dne 23. 4. 2013
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0259/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.“ v celkové maximální výši 311 587,00 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: do 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-85.doc

95. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0260/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2015-95, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-95.doc, ZK-03-2015-95, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 86 88 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

86. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2015 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
Usnesení 0261/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bere na vědomí
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 05. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-86.doc, ZK-03-2015-86, př. 1, ZK-03-2015-86, př. 2, ZK-03-2015-86, př. 3, ZK-03-2015-86, př. 4, ZK-03-2015-86, př. 5, ZK-03-2015-86, př. 6

87. Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech
Usnesení 0262/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 750 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu na revitalizace zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OŽPZ, ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-87.doc, ZK-03-2015-87, př. 1, ZK-03-2015-87, př. 2

88. Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity
Usnesení 0263/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu na posílení biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OŽPZ, ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-88.doc, ZK-03-2015-88, př. 1, ZK-03-2015-88, př. 2

89. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
O. Benc předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí rezignaci a zvolit člena finančního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0264/03/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-89.doc, ZK-03-2015-89, př. 1, ZK-03-2015-89, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 90 - 94 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

90. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015
Usnesení 0265/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2015“ dle materiálu ZK-03-2015-90, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2015“ ve složení:
ODS Bohuslava Jílková (JI); Jaroslav Ptáček (ZR);
KDU-ČSL Jaromír Kalina (JI); Josef Mach (ZR);
ČSSD Jana Svěráková (JI);
KSČM Marek Nevoral (TR); Karel Hlaváček (JI);
Pro Vysočinu Pavel Maslák (JI); Petr Novotný (TR);
TOP09 a STAN Martin Sedlák (HB); Aleš Koutný (ZR);
 • Jaromíra Pospíchala (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2015“;
 • garantem grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2015“ odbor sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Josefa Pokorného s právem hlasovacím a Jana Murárika s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-90.doc, ZK-03-2015-90, př. 1

91. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2015
Usnesení 0266/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Lyžařské běžecké trasy 2015“ dle materiálu ZK-03-2015-91, př. 1.
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Lyžařské běžecké trasy 2015“ ve složení:
ODS Jaroslav Vymazal (JI);
KDU-ČSL Josef Dvořák (ZR); Petr Kesl (PE);
ČSSD Jana Nováková Hotařová (JI); Petr Piňos (TR);
KSČM Karel Klapač (ZR); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu Tomáš Kosour (PE); Pavlína Zábranská (JI);
TOP09 a STAN Ladislav Jirků (JI); Ladislav Bárta (ZR);
 • Petra Staňka (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Lyžařské běžecké trasy 2015“;
 • garantem grantového programu „Lyžařské běžecké trasy 2015“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. arch. Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Ing. Renatu Šimánkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 12. 05. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-91.doc, ZK-03-2015-91, př. 1, ZK-03-2015-91, př. 2

92. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2015
Usnesení 0267/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Investujme v sociálních službách 2015“ dle materiálu ZK-03-2015-92, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Investujme v sociálních službách 2015“ ve složení:
ODS Martina Bártová (TR); Hana Fexová (JI);
KDU-ČSL Karel Křivánek (JI);
ČSSD Petr Běhunek (JI); Markéta Krejčíková (HB);
KSČM Věra Buchtová (ZR); Kamil Vejvoda (ZR);
Pro Vysočinu Pavel Hájek (PE); Zdeňka Marková (ZR);
TOP09 a STAN Ladislav Bárta (ZR); Michael Kubík (ZR);
 • Jana Kasala (PE, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu „Investujme v sociálních službách 2015“;
 • garantem grantového programu „Investujme v sociálních službách 2015“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-92.doc, ZK-03-2015-92, př. 1

93. FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2015
Usnesení 0268/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Inovační vouchery 2015“ dle materiálu ZK-03-2015-93, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Inovační vouchery 2015“ ve složení:
ODS Jakub John (TR); Roman Křivánek (JI);
KDU-ČSL Jan Mazanec (PE); Pavel Komín (JI);
ČSSD Zdeněk Chlád (HB); Karel Pačiska (ZR);
KSČM Pavel Hodač (PE);
Pro Vysočinu Alena Štěrbová (PE); Tomáš Prchal (JI);
TOP09 a STAN Reda Ifrah (ZR); Martin Sedlák (HB);
 • Milana Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu „Inovační vouchery 2015“;
 • garantem grantového programu „Inovační vouchery 2015“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-93.doc, ZK-03-2015-93, př. 1

94. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2015
Usnesení 0269/03/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Prodejny regionálních produktů 2015“ dle materiálu ZK-03-2015-94, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Prodejny regionálních produktů 2015“ ve složení:
ODS Zbyněk Stejskal (HB); Rostislav Novák (TR);
KDU-ČSL Miloš Kvasnička (JI); Jan Mácha (PE);
ČSSD Pavla Kučerová (PE); Josef Matějek (TR);
KSČM Věra Buchtová (ZR); Pavel Kalabus (JI);
Pro Vysočinu Simona Budařová (TR);
TOP09 a STAN - Libor Honzárek (HB); Irini Martakidisová (ZR);
 • Marii Černou (TR, Pro Vysočinu) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Prodejny regionálních produktů 2015“;
 • garantem grantového programu „Prodejny regionálních produktů 2015“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2015-94.doc, ZK-03-2015-94, př. 1

96. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 23. 6. 2015.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Marie Černá        …..………………………………….……Věra Buchtová        ……...……………………………………Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2015.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2015 dne 12. 5. 2015.
Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 20. 5. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz