Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-91

ZK-03-2015-91.doc  ZK-03-2015-91pr01.doc  ZK-03-2015-91pr02.doc
Číslo materiálu91
Číslo jednacíZK-03-2015-91
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2015
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na opakované vyhlášení grantového programu na podporu úpravy lyžařských běžeckých tratí určeného pro fyzické podnikající a právnické osoby s maximální podporou 200 tis. Kč na jeden projekt.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 1,1 mil. Kč na podporu úpravy lyžařských běžeckých stop dle materiálu ZK-03-2015-91, př. 1.
Realizace navrhovaného grantového programu přispěje k rozšíření a zatraktivnění turistické nabídky zaměřené na aktivní trávení volného času v zimním období. Účelem poskytovaných finančních prostředků je spolufinancování úpravy stop lyžařských běžeckých tras, včetně souvisejících přípravných prací spočívajících ve značení a v realizaci nezbytných opatření pro dosažení dostatečného bezpečnostního a technického standardu trasy.
Změnou oproti předchozí výzvě je kromě výše alokované částky i rozšíření uznatelných nákladů a především nastavení povinnosti všem žadatelům zaznamenávat aktuální najetí tras v rámci jednotného mapového systému kraje. Obsahem materiálu ZK-03-2015-91, př. 2 je změnová verze grantového programu oproti znění z roku 2014.
StanoviskaStanovisko Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina: Komise projednala znění aktualizovaného grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015 a usnesením č. 03/02/2015/Kkcrvv doporučila radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje jeho vyhlášení.

Rada Kraje Vysočina: rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 4. 2015 a usnesením 0744/13/2015/RK doporučila grantový program zastupitelstvu kraje k vyhlášení.

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV01259
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Lyžařské běžecké trasy 2015 dle materiálu ZK-03-2015-91, př. 1.
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
Pro Vysočinu -
TOP09 a STAN -
* ...................... předsedou řídicího výboru grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015 ;
* garantem grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. arch. Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Ing. Renatu Šimánkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 12. 05. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz