Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-33

ZK-03-2015-33.doc  ZK-03-2015-33pr01.doc  ZK-03-2015-33pr02.pdf  ZK-03-2015-33pr02a.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíZK-03-2015-33
NázevDarování pozemků v k. ú. Přáslavice a obci Samšín
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuObec Samšín dne 27. 1. 2015 požádala o darování pozemků, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a to par. č. 791/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 711 m2 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci par. č. PK 791/1, díl 2 o výměře 5814 m2 v k. ú. Přáslavice a obci Samšín. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci par. č. PK 791/1, díl 1 je ve vlastnictví obce Samšín. Pozemky jsou zastavěné místní komunikací. Obec Samšín chce provést rekonstrukci této komunikace.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemky par. č. 791/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 711 m2 a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci par. č. PK 791/1, díl 2 o výměře 5814 m2 v k. ú. Přáslavice a obci Samšín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Samšín. Záměr darování těchto pozemků byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky par. č. 791/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 711 m2 a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci par. č. PK 791/1, díl 2 o výměře 5814 m2 v k. ú. Přáslavice a obci Samšín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Samšín a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 0587/11/2015/RK Rada Kraje Vysočina rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 791/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 711 m2 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci par. č. PK 791/1, díl 2 o výměře 5814 m2 v k. ú. Přáslavice a obci Samšín a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem výše uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Samšín.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Pelhřimov souhlasí s výše uvedeným převodem ODSH souhlasí také.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 791/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 711 m2 a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci par. č. PK 791/1, díl 2 o výměře 5814 m2 v k. ú. Přáslavice a obci Samšín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Samšín;
schvaluje
Dodatek č. 1274 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-33, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz