Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-53

ZK-03-2015-53.doc  ZK-03-2015-53pr01.pdf  ZK-03-2015-53pr02.pdf
Číslo materiálu53
Číslo jednacíZK-03-2015-53
NázevUzavření smlouvy nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 128-013
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci akce II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 357-025 .
Kraj Vysočina musí provést opravu mostu ev. č. 357-025 na silnici č. II/357 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. Tato skutečnost je vyvolána havarijním stavem a bude hrazena z prostředků krajského rozpočtu. Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem, pozemky ve vlastnictví fyzických osob a pozemky ve vlastnictví České republiky, kde je právo hospodaření svěřeno různým subjektům.
Rada kraje projednala uzavření smluvních vztahů s vlastníky pozemků a schválila uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních. Jedna ze smluv se týká části pozemku par. č. 3222/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem ve vlastnictví ČR - právo hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. Tento subjekt ale požaduje i současné uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Návrh řešení Odbor majetkový v rámci majetkoprávní přípravy pro vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení) akce II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 357-025 . navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a budoucího oprávněného a Povodím Moravy, s.p., na straně pronajímatele a budoucího povinného smlouvu nájemní a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na část pozemku par. č. 3222/1 o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-53, př.1.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s návrhem usnesení souhlasí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství s návrhem usnesení souhlasí.

Usnesením č. 2094/35/2014/RK rada kraje rozhodla:
* uzavřít mezi Krajem Vysočinou na straně stavebníka a městem Bystřice nad Pernštejnem na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 357-025 na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-35-2014-08, př. 1;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a nájemce a fyzickými osobami na straně vlastníků pozemků a pronajímatelů smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 357-025 a smlouvy nájemní na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-35-2014-08, př. 2;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a nájemce a Českou republikou, kde je právo hospodaření svěřeno různým subjektům, smlouvy, které budou sloužit jako podklad pro vydání stavebního povolení, v rozsahu dle materiálu RK-35-2014-08, př. 3.

Usnesením č. 0791/14/2015/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a budoucího oprávněného a Povodím Moravy, s.p., na straně pronajímatele a budoucího povinného smlouvu nájemní a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na část pozemku par. č. 3222/1 o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-53, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a budoucího oprávněného a Povodím Moravy, s.p., na straně pronajímatele a budoucího povinného smlouvu nájemní a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na část pozemku par. č. 3222/1 o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-53, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz