Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-75

ZK-03-2015-75.doc  ZK-03-2015-75pr01.pdf  ZK-03-2015-75pr02.pdf  ZK-03-2015-75pr03.pdf  ZK-03-2015-75pr04.pdf
Číslo materiálu75
Číslo jednacíZK-03-2015-75
NázevDotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší poskytnutí dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2015.
Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace (dále jen zásady ) bylo ke dni uzávěrky 31. března 2015 doručeno 22 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 503 583 Kč. Z toho 21 žádostí bylo podáno v souladu se zásadami ve výši 473 583 Kč (jedná se o průzkumy či posudky stávajících konstrukcí objektů), a tudíž jim vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2015 je alokována částka 500 tis. Kč, může být dotace poskytnuta v plné výši. Jedna žádost byla vyřazena z důvodu nesouladu se zásadami (jedná se vypracování studie řešení střešních, okenních a dveřních konstrukcí).
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout
- poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-75, př. 1;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2015-75, př. 2;
V přílohách ZK-03-2015-75, př. 3 a ZK-03-2015-75, př. 4 jsou uvedeny dotace, o kterých již rozhodla rada kraje.
StanoviskaDotace jsou evidovány v systému eDotace pod ID ZZ01181.

Komise pro hodnocení doporučuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí dotací či neposkytnutí dotací a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací dle přiložených materiálů.

Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015, v kapitole Kultura, § 3322 je na poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek (ÚZ 00046) schválena částka 500 tis. Kč.

Rada Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání dne 21. 4. 2015 a usnesením č. 0748/13/2015/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-75, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2015-75, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz