Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-46

ZK-03-2015-46.doc  ZK-03-2015-46pr01.doc  ZK-03-2015-46pr02.pdf
Číslo materiálu46
Číslo jednacíZK-03-2015-46
NázevNabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou a prohlášení pro ČR, Správu železniční dopravní cesty
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina jako investor staveb silnic II. a III. třídy realizoval v minulých letech mimo jiné i stavbu II/404 k. ú. Luka nad Jihlavou . Po stavbě byl vypracován geometrický plán pro zaměření skutečného průběhu předmětné silnice, který byl již zapsán do katastru nemovitostí. Tímto geometrickým plánem bylo m. j. zjištěno, že stavbou byl trvale dotčen i pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 1641/32 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC). Nyní je třeba skutečný stav uvést do souladu se stavem v katastru nemovitostí. OM oslovil SŽDC a zjišťoval podmínky převodu. Převod je možný za úplatu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem + náklady převodce spojené s realizací případu. Pro převod pozemku je třeba dále splnit požadavek SŽDC a doložit další doklady potřebné pro projednání Správní radou SŽDC a následně vládou ČR, mezi které patří i prohlášení v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-46, př. 1.
Návrh řešení OM, s ohledem na probíhající majetkoprávní vypořádání dle skutečného stavu průběhu silnice a vypořádání celého geometricky zaměřeného úseku, doporučuje rozhodnout v souvislosti s nabytím pozemku par. č. 1641/32 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou a vydat prohlášení v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-46, př. 1. Text prohlášení je převodcem uplatňován a požadován tak jak byl OM předložen bez možnosti změn. Pasáž textu obsahující prohlášení, že Kraj Vysočina nebude od prodávajícího požadovat náhradu za odstranění případných ekologických závazků, není dle právního názoru kraje v souladu s právním pořádkem. OM přesto doporučuje prohlášení vydat v zájmu vyřešení majetkoprávního vypořádání a v případě, že by v budoucnu vyvstala nutnost odstranění ekologických závazků, požadovat (např. i prostřednictvím soudu) náhradu. Fakticky se jedná o zanedbatelný proužek pozemku v krajnici stávající silnice, kde je riziko existence ekologické zátěže prakticky nulové.
StanoviskaRada kraje usnesením 0789/14/2015/RK ze dne 28. 4. 2015 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout vydat prohlášení v rozsahu dle materiálu RK-14-2015-31, př. 1 v souvislosti s přípravou převodu pozemku par. č. 1641/32 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
vydat prohlášení v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-46, př. 1 v souvislosti s přípravou převodu pozemku par. č. 1641/32 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz