Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-94

ZK-03-2015-94.doc  ZK-03-2015-94pr01.doc
Číslo materiálu94
Číslo jednacíZK-03-2015-94
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2015
Zpracoval I. Hájková, J. Jež
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu prodeje regionálních produktů na Vysočině s maximální dotací 150 000 Kč na jeden projekt. Důležitou podmínkou pro vyplacení dotace je doložit v žádosti nebo při předkládání závěrečné zprávy o realizaci projektu vlastnictví statutu Prodejna regionálních produktů , který uděluje příslušná certifikační komise.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje vyhlásit grantový program na podporu prodejen regionálních produktů na Vysočině formou příspěvku na pořízení zařízení či vybavení prodejny, případně rozšíření prodejních prostor dle materiálu ZK-03-2015-94, př. 1.
Grantový program by měl pomoci jak prodejcům (zviditelnění, rozšíření o specifický sortiment), tak i producentům (propagace a rozšíření odbytišť). Tato podpora je významná také z pohledu zajištění stability a udržení zaměstnanosti podnikatelských subjektů. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 1 000 000 Kč. Z důvodu nevyčerpání alokace v předchozích dvou ročnících, byla alokace pro letošní rok snížena o 500 000 Kč.
StanoviskaStanovisko Rady Kraje Vysočina:
Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 28. 4. 2015 usnesením č. 0814/14/2015/RK doporučila navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Prodejny regionálních produktů 2015 dle materiálu RK-14-2015-59, př. 1 .).

Stanovisko Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina:
Výbor regionálního rozvoje na svém jednání dne 20. 4. 2015 usnesením č. 18/03/2015/Vrr doporučil zastupitelstvu kraje navrhované usnesení ( Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Prodejny regionálních produktů 2015 dle materiálu Vrr-03-2015-05a př. 1 ).

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko odboru informatiky:
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID FV01322.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Prodejny regionálních produktů 2015 dle materiálu ZK-03-2015-94, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Prodejny regionálních produktů 2015 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
Pro Vysočinu -
TOP09 a STAN -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2015 ;
* garantem grantového programu Prodejny regionálních produktů 2015 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz