Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-55

ZK-03-2015-55.doc  ZK-03-2015-55pr01.xls  ZK-03-2015-55pr02.doc  ZK-03-2015-55pr03.pdf  ZK-03-2015-55pr03a.pdf  ZK-03-2015-55pr03b.pdf
Číslo materiálu55
Číslo jednacíZK-03-2015-55
NázevPřijetí daru pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší přijetí daru pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny byla v roce 2014 investorem stavby Rekonstrukce propustku Nová Ves u Chotěboře na silnici III/34525. V rámci majetkoprávní přípravy stavby byla uzavřena smlouva zakládající právo provést stavbu týkající se pozemků ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře. Z ní vyplývá závazek kraje po realizaci stavby pozemky majetkoprávně vypořádat.
Na základě GP č. 411-314/2014, kterým byla stavba zaměřena, požádal odbor majetkový obec o darování stavbou zastavěných pozemků do vlastnictví kraje. Obec s tímto řešením souhlasí. Seznam pozemků je obsahem materiálu ZK-03-2015-55, př. 1. Pozemky jsou evidovány na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nová Ves u Chotěboře u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle GP č. 411-314/2014 v rozsahu materiálu ZK-03-2015-55, př. 1, z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah. V případě schválení převodu pozemků v zastupitelstvu kraje bude následně upraven rozsah majetku předávaného k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemky z vlastnictví obce do vlastnictví kraje a schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV.
StanoviskaRada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem tyto pozemky svým usnesením č. 0722/13/2015/RK ze dne 21. 4. 2015.

ODSH a KSÚSV souhlasí s nabytím pozemků.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 411-314/2014 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře v rozsahu materiálu ZK-03-2015-55, př. 1, z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
dodatek č. 1288 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-55, př. 2;
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz