Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-22

ZK-03-2015-22.doc  ZK-03-2015-22pr01.xls
Číslo materiálu22
Číslo jednacíZK-03-2015-22
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0028/01/2011/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává změnu usnesení zastupitelstva kraje vyvolanou geometrickým zaměřením části silnice.
Usnesením č. 0028/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 zastupitelstvo kraje rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2011-26, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Jedním z pozemků schválených výše uvedeným usnesením je i par. č. 288/32 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 719 m2 v k. ú. Jackov. Na základě místního šetření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, se zjistilo, že část tohoto pozemku se nachází i mimo těleso silnice II/152. OM proto objednal vyhotovení GP č. 320-9461/2011 na zaměření skutečného průběhu tělesa silnice, který pozemek zastavěný silnicí II/152 nově označil jako pozemek par. č. 288/38 - ostatní plocha, silnice o výměře 572 m2 v k. ú. Jackov. Zbytek pozemku se nachází mimo silnici a je veden pod původním označením par. č. 288/32 o výměře 1 147 m2.
Návrh řešení V důsledku výše uvedeného, navrhuje OM provést změnu výčtu pozemků nabývaných od ÚZSVM do vlastnictví kraje tak, že materiál ZK-01-2011-26, př. 1 se nahradí materiálem ZK-03-2015-22, př. 1.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení č. 0028/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 tak, že materiál ZK-01-2011-26, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-22, př. 1.
StanoviskaUsnesením č. 0575/11/2015/RK ze dne 31. 3. 2015 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0028/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 tak, že materiál
ZK-01-2011-26, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-11-2015-24, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0028/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 tak, že materiál ZK-01-2011-26, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-22, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz