Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-14

ZK-03-2015-14.doc  ZK-03-2015-14pr01.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíZK-03-2015-14
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Nová Buková
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o budoucí darování částí pozemku v k. ú. Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková.
Obec Nová Buková má v úmyslu v roce 2016 upravit chodníky v obci, které se nachází na pozemku par. č. 433/8 v k. ú. Nová Buková ve vlastnictví kraje. Realizace úprav proběhne za dotační podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. K dosažení na dotaci je nutné předložit mimo jiné i smlouvu o budoucí smlouvě darování pozemku dotčeného stavbou.
Usnesením 0385/08/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování části uvedeného pozemku v k. ú. a obci Nová Buková. V době konání jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina bude splněna zákonná lhůta pro zveřejnění záměru darování nemovitého majetku.
Pozemek par. č. 433/8 v k. ú. Nová Buková získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je veden u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov v k. ú. a obci Nová Buková na LV č. 126.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti vyhovět a uzavřít s obcí Nová Buková smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková jako nezbytný podklad pro žádost obce o dotaci.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Buková, do které budou zapracovány podmínky KSÚSV. Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením 0385/08/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě částí pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková.

Krajská správa a údržba silnic Vysočina, provoz Pelhřimov a ODSH stanovili podmínky pro uzavření smlouvy spočívající ve vyřešení odtokových poměrů z tělesa komunikace, výstavba chodníku nesmí omezit šířku silniční komunikace II/112 (ta je začleněna do Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina v kategorii S7,5, tj. min. šířka silnice mezi obrubníky 6,5 m) a dále odsouhlasení projektu příslušnou KSÚSV a zapracováním všech jejich připomínek.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Nová Buková na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz