Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-64

ZK-03-2015-64.doc  ZK-03-2015-64pr01.pdf  ZK-03-2015-64pr02.pdf  ZK-03-2015-64pr03.doc  ZK-03-2015-64pr04.pdf
Číslo materiálu64
Číslo jednacíZK-03-2015-64
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015
Zpracoval A. Vlachová, V. Krutišová, J. Kafková
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál podává informaci o objemu prostředků přímých výdajů na vzdělávání a jejich rozpisu v roce 2015.
Ze státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, svazky obcí nebo kraji na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání (dále jen přímé výdaje na vzdělávání).
Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2015 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech). Tímto rozpisem MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání na rok 2015 ve výši 3 957 163 tis. Kč.
OŠMS stanovil v souladu s vyhláškou MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy a provedl rozpis přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina bylo z objemu přímých výdajů na vzdělávání rozepsáno celkem 1 133 261 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi bylo rozepsáno celkem 2 769 370 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 54 532 tis. Kč je zatím v souladu s metodikou MŠMT nerozepsána v rezervě.
Informace o rozpisu přímých výdajů na vzdělávání je obsahem materiálu ZK-03-2015-64, př. 3.
Návrh řešení Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 12. 2014 rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015, který zahrnoval i objem přímých výdajů na vzdělávání ve výši 3 955 335 tis. Kč. V materiálu ZK-03-2015-64, př. 4 je uvedeno porovnání disponibilních zdrojů přímých výdajů na vzdělávání v roce 2013, 2014 a 2015.
Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2015-64, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu
ZK-03-2015-64, př. 2.
Finanční prostředky budou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 21. 4. 2015 usnesením č. 0705/13/2015/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 1 828 tis. Kč dle materiálu RK-13-2015-23;
* změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-13-2015-23, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-13-2015-23, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-13-2015-23, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu
ZK-03-2015-64, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2015-64, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín květen 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz