Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-83

ZK-03-2015-83.doc
Číslo materiálu83
Číslo jednacíZK-03-2015-83
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - žádost o předfinancování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
Zpracoval M. Benešová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina pod registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/C2.00011. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Cílem projektu je zkvalitnění koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí zajišťované krajským úřadem, zkvalitnění metodické a kontrolní činnosti krajského úřadu a rozšíření sítě podpůrných služeb ohroženým rodinám. Finance projektu jsou vynaloženy na mzdy nových pracovníků úseku sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Kraje Vysočina a jejich materiální a technické vybavení a na profesní rozvoj nových i stávajících pracovníků oddělení sociální ochrany a prevence. Smyslem projektu je zkvalitnění výkonu
sociálně-právní ochrany dětí na krajském úřadě zajištěním specializace výkonu jednotlivých agend (metodická a kontrolní činnost krajského úřadu, zprostředkování náhradní rodinné péče, správní řízení o zařazení žadatelů o náhradní rodinnou péči do evidence krajského úřadu a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí na území kraje).
V současné době je očekáváno proplacení finančních prostředků z podané 3. monitorovací zprávy, ke které byla vyhotovena žádost o platbu v částce 1 262 270,70 Kč. Tyto výdaje byly vynaloženy v souvislosti s realizací aktivit projektu za období 1. 8. 2014 - 31. 1. 2015. Monitorovací zpráva č. 3 projektu byla schválena radou kraje, usnesením č. 0362/07/2015/RK. Protože se výdaje projektu proplácejí až po jejich uskutečnění a záloha byla, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, již zúčtována, došlo k vyčerpání finančních prostředků na zvláštním účtu projektu dříve než ke schválení poslední žádosti o platbu.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina v celkové výši max. 2 500 000 Kč na předfinancování projektu; finanční prostředky budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby projektu.
StanoviskaRada kraje usnesením 0815/14/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina v celkové výši
max. 2 500 000 Kč na předfinancování projektu; finanční prostředky budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby projektu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina v celkové výši max. 2 500 000 Kč na předfinancování projektu; finanční prostředky budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz