Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-27

ZK-03-2015-27.doc  ZK-03-2015-27pr01.xls
Číslo materiálu27
Číslo jednacíZK-03-2015-27
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0190/03/2010/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává změnu usnesení vyvolanou převedením požadovaného pozemku na jiný subjekt.
Usnesením č. 0190/03/2010/ZK ze dne 15. 5. 2010 zastupitelstvo kraje rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2010-32, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Při kontrole plnění tohoto usnesení Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že pozemek par. č. 266/3 v k. ú. Stržanov Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) převedl na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK).
Na základě § 13 odst 1 zákona č. 290/2002 Sb., je AOPK je příslušná hospodařit s pozemky, které se nacházejí ve zvláště chráněných územích mimo zastavěnou část obce. ÚZSVM je dle § 14 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona příslušný hospodařit s pozemky, které se nacházejí ve zvláště chráněných územích pouze v zastavěné části obce.
Požadovaný pozemek se nachází mimo zastavěnou část obce v CHKO Žďárské vrchy.
Návrh řešení V důsledku výše uvedené změny navrhuje OM provést změnu výčtu pozemků nabývaných od ÚZSVM do vlastnictví kraje tak, že materiál ZK-03-2010-32, př. 1 se nahradí materiálem ZK-03-2015-27, př. 1. Převod pozemku od AOPK do vlastnictví kraje bude řešen samostatně. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení č. 0190/03/2010/ZK ze dne 15. 5. 2010 tak, že materiál ZK-03-2010-32, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-27, př. 1.
StanoviskaUsnesením č. 0577/11/2015/RK ze dne 31. 3. 2015 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0190/03/2010/ZK ze dne 15. 5. 2010 tak, že materiál
ZK-03-2010-32, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-11-2015-26, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0190/03/2010/ZK ze dne 15. 5. 2010 tak, že materiál ZK-03-2010-32, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-27, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz