Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-74

ZK-03-2015-74.doc  ZK-03-2015-74pr01.xls
Číslo materiálu74
Číslo jednacíZK-03-2015-74
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určené na realizaci projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí 1. splátky zápůjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ), která byla poskytnuta Vysočina Tourism na realizaci projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina (dále jen Zkvalitnění on-line komunikace ) na základě uzavřené Smlouvy o půjčce ze dne 17. 9. 2013.
Vysočina Tourism realizuje uvedený projekt úspěšně předložený do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, přičemž jeho celkové náklady jsou 5 584 700 Kč. Z této částky bude 85% uznatelných nákladů hrazeno z ERDF (tj. 4 746 995 Kč) a 15% (837 705 Kč) představuje vlastní podíl žadatele.
Usnesením č. 0388/05/2013/ZK vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a schválilo závazek kraje na zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu a zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 15% celkových způsobilých výdajů projektu.
24. 3. 2015 obdržela Vysočina Tourism z rozpočtu kraje dotaci ve výši 297 868,13 Kč od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na realizaci projektu Zkvalitnění on-line komunikace. Jednalo se o proplacení 1. etapy realizace tohoto projektu.
Na základě uzavřené Smlouvy o půjčce Vysočina Tourism vrátila dne 08. 04. 2015 přijatou dotaci zpět do rozpočtu Kraje Vysočina jako 1. splátku zápůjčky. Chronologický přehled půjček, částek dotace i vrácených splátek je obsahem přílohy ZK-03-2015-74, př. 1.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 297 868,13 Kč, ORG 214310 se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaRada Kraje Vysočina projednala materiál na svém 13. zasedání dne 21. 04. 2015 a usnesením č. 0745/13/2015/RK jej doporučila Zastupitelstvu kraje ke schválení.

Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 297 868,13 Kč v souvislosti s vratkou první splátky zápůjčky poskytnuté na předfinancování projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Odpovědnost OKPPCR, OE
Termín 30. 05. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz