Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-67

ZK-03-2015-67.doc  ZK-03-2015-67pr01.xls
Číslo materiálu67
Číslo jednacíZK-03-2015-67
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 a změna závazných ukazatelů u orga
Zpracoval J. Albrechtová, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí dotace z rozvojového programu MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014.
Rozhodnutím MŠMT č. 518415, o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2015, které bylo vydáno ve smyslu § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, byla přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace ve výši 879 582 Kč.
V rámci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 byla dotace přiznána 17 organizacím vykonávajícím činnost střední školy. Jedná se o 16 organizací zřizovaných Krajem Vysočina a jednu soukromou školu, které jsou uvedeny v materiálu ZK-03-2015-67, př. 1 včetně výše přidělené dotace. Finanční prostředky jsou určeny na platy pedagogických pracovníků středních škol (včetně odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru.
Návrh řešení OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 v celkové výši 879 582 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2015-67, př. 1.
StanoviskaUsnesení č. 0674/12/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 ve výši 879 582 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 v celkové výši 870 505 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-12-2015-43, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 v celkové výši 879 582 Kč organizacím uvedeným v materiálu RK-12-2015-43, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 v celkové výši 879 582 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2015-67, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín květen 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz