Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-15

ZK-03-2015-15.doc  ZK-03-2015-15pr01.doc  ZK-03-2015-15pr02.pdf  ZK-03-2015-15pr02a.pdf  ZK-03-2015-15pr02b.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-03-2015-15
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Netín
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků v k. ú. Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín.
Obec Netín požádala dopisem ze dne 6. 2. 2015 o darování pozemků par. č. 1520/8 a par. č. 1520/9 vzniklých dle geometrického plánu č. 369-76/2014 z pozemku par. č. 1520/1 a pozemků par. č. 1509/64, par. č. 1509/65, par. č. 1509/66 a par. č. 1509/67 vzniklých dle geometrického plánu č. 368-76/2014 z pozemků par. č. 1509/37 a par. č. 1509/45 v k. ú. a obci Netín. Na nově oddělených pozemcích se nachází chodníky a obecní prostranství.
Usnesením 0327/07/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování uvedených pozemků v k. ú. a obci Netín. V době konání jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina bude splněna zákonná lhůta pro zveřejnění záměru darování nemovitého majetku z vlastnictví Kraje Vysočina.
Pozemky par. č. 1509/37, par. č. 1509/45 a par. č. 1520/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, darovací smlouvy ze dne 13. 10. 2006 s právními účinky vkladu práva ke dni 24. 10. 2006 a smlouvy darovací ze dne 16. 12. 2009 s právními účinky vkladu práva ke dni 17. 12. 2009. Zřizovací listinou jsou pozemky předány k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí pro k. ú. a obec Netín na listu vlastnictví č. 255.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti vyhovět a převést darem pozemky par. č. 1520/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 a par. č. 1520/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m2 oddělené geometrickým plánem č. 369-76/2014 z pozemku par. č. 1520/1, pozemky par. č. 1509/64 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, par. č. 1509/65 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2, par. č. 1509/66 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 463 m2 a par. č. 1509/67 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 368-76/2014 z pozemků par. č. 1509/37 a par. č. 1509/45 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín.
Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 0327/07/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1520/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 a par. č. 1520/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m2 oddělené geometrickým plánem č. 369-76/2014 z pozemku par. č. 1520/1, pozemky par. č. 1509/64 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, par. č. 1509/65 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2, par. č. 1509/66 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 463 m2 a par. č. 1509/67 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 368-76/2014 z pozemků par. č. 1509/37 a par. č. 1509/45 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1520/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 a par. č. 1520/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m2 oddělené geometrickým plánem č. 369-76/2014 z pozemku par. č. 1520/1, pozemky par. č. 1509/64 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, par. č. 1509/65 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2, par. č. 1509/66 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 463 m2 a par. č. 1509/67 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 368-76/2014 z pozemků par. č. 1509/37 a par. č. 1509/45 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín.

KSÚSV, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1520/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 a par. č. 1520/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m2 oddělené geometrickým plánem č. 369-76/2014 z pozemku par. č. 1520/1, pozemky par. č. 1509/64 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, par. č. 1509/65 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2, par. č. 1509/66 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 463 m2 a par. č. 1509/67 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 368-76/2014 z pozemků par. č. 1509/37 a par. č. 1509/45 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;
schvaluje
dodatek č. 1260 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-15, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz