Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-11

ZK-03-2015-11.doc  ZK-03-2015-11pr01.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíZK-03-2015-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
Zpracoval H. Matulová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuDne 29. 1. 2015 schválil Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) svým usnesením č. 998 poskytnutí finančních prostředků na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v celkové částce 4 400 000 tis. Kč. Pro Kraj Vysočina byla schválena částka 412 280 tis. Kč. Financování silnic II. a III. třídy v roce 2015 se řídí Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a Metodickým pokynem pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2015. Předpoklad čerpání je ve výši 100 % nákladů spojených s realizací staveb za podmínky, že výdaje Kraje Vysočina v roce 2015 do rekonstrukcí, oprav a údržby silnic II. a III. tř. v roce 2015 dosáhnou minimálně průměru výdajů vynaložených v letech 2012 - 2014. Akce bude realizovat částečně na základě samostatných smluv se SFDI Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Poskytnutí finančních prostředků ze SFDI, včetně rozpisu akcí, které budou realizovány Krajem Vysočina a KSÚSV, bylo schváleno na zasedání rady kraje dne 3. 3. 2015 usnesením 0405/08/2015/RK. Pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny bude poskytnuta částka 330 717 000 Kč. Smlouva č. 566S/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 je přílohou materiálu ZK-03-2015-11, př. 1. Součástí smlouvy je ustanovení o zajištění závazku příjemce Krajem Vysočina. Rozhodování v této věci náleží dle § 36 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů do pravomoci zastupitelstva kraje.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 566S/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 za podmínek v ní uvedených dle materiálu
ZK-03-2015-11, př. 1.
StanoviskaUsnesením 0739/13/2015/RK ze dne 21. 4. 2015 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu č. 566S/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-13-2015-58, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 566S/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 za podmínek v ní uvedených dle materiálu
ZK-03-2015-11, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz