Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-70

ZK-03-2015-70.doc  ZK-03-2015-70pr01.xls
Číslo materiálu70
Číslo jednacíZK-03-2015-70
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval K. Ubr, J. Hadravová, Z. Hloušková
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku a v případě změn u škol a školských zařízení zřizovaných krajem jsou záměry předkládány zřizovateli k vyjádření.
Ředitelé středních škol zaslali na OŠMS žádosti o změny zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku v mimořádném termínu. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu ZK-03-2015-70, př. 1. Změny jsou koncepčního charakteru (zařazení nových oborů). Žadatelé předkládají žádosti o změny krajskému úřadu a krajský úřad je se svým vyjádřením předkládá na MŠMT (dle § 143 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon )).
Návrh řešení Rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje na vědomí záměry změn ve školském rejstříku uvedené v materiálu ZK-03-2015-70, př. 1. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z aktuálního stavu a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb dle úkolů a pravidel Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 (dále jen DZKV ). Rada kraje vyslovila souhlas s příslušným záměrem u škol zřizovaných Krajem Vysočina. Vzala na vědomí záměry změn v zařazení škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů (obec, církev, soukromá osoba, MŠMT). Změny ve školském rejstříku byly informativně projednány ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 7. 5. 2015.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů vykonává rada kraje funkci zřizovatele.
Podle § 145 odst. 1 školského zákona pokud je navrhovatelem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele.
StanoviskaRada kraje usnesením 0771/14/2015/RK na svém jednání dne 28. 4. 2015
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu
RK-14-2015-18, př. 1, kódy 2A, 2B, 2C, 2D, 4A, 4B;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-14-2015-18, př. 1, kódy 1A, 1B, 3A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označenými v materiálu RK-14-2015-18, př. 1, kódy 1A, 1B, 3A na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-14-2015-18, př. 1, kódy 1A, 1B, 3A.

Odbor majetkový nemá k navrženým změnám ve školském rejstříku námitek za předpokladu, že tyto změny nebudou generovat neinvestiční či investiční náklady na stavební úpravy budov a jsou v souladu s kapacitami budov.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-03-2015-70, př. 1, kódy 1A, 1B, 3A.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 15. 5. 2015 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz