Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-16

ZK-03-2015-16.doc  ZK-03-2015-16pr01.doc  ZK-03-2015-16pr02.pdf  ZK-03-2015-16pr02a.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíZK-03-2015-16
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků zastavěných chodníkem a cyklostezkou.
Město Nové Město na Moravě požádalo svým dopisem ze dne 2. 3. 2015 o darování pozemků dle geometrického plánu č. 2816-215/2014.
Uvedeným geometrickým plánem se z pozemku par. č. 3408/6 odděluje díl b , díl c , díl g , díl k , díl s a z pozemku par. č. 3432/25 se odděluje díl e , díl m a díl t , vše v k. ú. a obci Nové Město na Moravě.
Nově oddělené díly jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Usnesením 1393/28/2012/RK rada kraje rozhodla uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu Chodník a cyklostezka Maršovice a zveřejnit záměr darování částí pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 21. 9. - 22. 10. 2012.
Pozemky par. č. 3408/6 a par. č. 3432/25 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a kupní smlouvy ze dne 23. 3. 2004 s právními účinky vkladu práva ke dni 29. 3. 2004. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou pro k. ú. a obec Nové Město na Moravě na listu vlastnictví č. 4550.
Návrh řešení OM navrhuje převést díl b o výměře 42 m2, díl c o výměře 6 m2, díl g o výměře 16 m2, díl k o výměře 42 m2, díl s o výměře 1 m2, díl e o výměře 6 m2, díl m o výměře 2 m2 a díl t o výměře 20 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2816-215/2014 z pozemků par. č. 3408/6 a par. č. 3432/25 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1393/28/2012/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Nové Město na Moravě Smlouvu zakládající právo provést stavbu Chodník a cyklostezka Maršovice , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 3408/6 a par. č. 3432/25 v k. ú. Nové Město na Moravě a zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 3408/6 a par. č. 3432/25 v k. ú. Nové Město na Moravě zastavěnou stavbou Chodník a cyklostezka Maršovice , jejímž investorem je město Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.

Usnesením 0573/11/2015/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl b o výměře 42 m2, díl c o výměře 6 m2, díl g o výměře 16 m2, díl k o výměře 42 m2, díl s o výměře 1 m2, díl e o výměře 6 m2, díl m o výměře 2 m2 a díl t o výměře 20 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2816-215/2014 z pozemků par. č. 3408/6 a par. č. 3432/25 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl b o výměře 42 m2, díl c o výměře 6 m2, díl g o výměře 16 m2, díl k o výměře 42 m2, díl s o výměře 1 m2, díl e o výměře 6 m2, díl m o výměře 2 m2 a díl t o výměře 20 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2816-215/2014 z pozemků par. č. 3408/6 a par. č. 3432/25 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
schvaluje
dodatek č. 1261 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-16, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz